NRB

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

site-g7f4b80421_1920

Dotace na úhradu úroků

(podmínky platné od 14. 8. 2020)

 

Čerpání dotace

Dotace je poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s Fondem rozvoje bydlení zastoupeným Národní rozvovojovou, a.s. Dotace je vyplácena postupně v pololetních splátkách po dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci.

Dotace je vyplácena, pokud:

 • příjemce podpory předkládá NRB ve stanovených termínech potvrzení o řádném splácení jistiny a úroku z úvěru,
 • příjemce podpory splnil či plní povinnosti, kterými je vyplácení dotace podle smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků podmíněno (např. využívání stavby jako bytového domu),
 • úvěr nebyl splacen (s výjimkou refinancování, viz níže bod „Refinancování podpořeného úvěru“),
 • celková výše vyplacené dotace nepřekročí částku všech skutečně zaplacených úroků z té části vyčerpaného úvěru, ke které byla dotace poskytnuta. (Vztahuje se na výplaty záloh dotace, včetně v minulosti odložených, splatných podle smlouvy o dotaci po 31. 12. 2014. Podrobněji viz bod 6 Prokazování výše uhrazených úroků z úvěru).

Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru

Při prodloužení doby splácení úvěru či změnách splátkového kalendáře v období po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na úhradu úroků (dále „Smlouva o dotaci“) se její celková smluvně stanovená výše ani výše jednotlivých výplat dotace nemění a není nutno uzavírat dodatek Smlouvy o dotaci.

Změna příjemce podpory

Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví bytového domu na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, dotaci lze vyplácet i novému vlastníkovi tohoto bytového domu, pokud nový vlastník bytového domu převezme v plném rozsahu povinnost splacení zbývající části úvěru, k němuž byla dotace poskytnuta, a pokud převezme i ostatní povinnosti ze Smlouvy o dotaci. Pokud je novým vlastníkem společenství vlastníků jednotek (SVJ), lze na něj dotaci převést za předpokladu, že potvrdí a doloží, že získal souhlas všech členů SVJ v souladu s § 1195 Občanského zákoníku (musí jít o písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem všech členů SVJ). Výplaty probíhají v původní výši stanovené ve Smlouvě o dotaci uzavřené s původním příjemcem dotace.

V případě, že nový vlastník bytového domu splatí úvěr, ke kterému byla dotace poskytnuta (původní úvěr), novým úvěrem, bude nevyčerpaná část dotace vyplácena tomuto novému vlastníkovi bytového domu, pokud převezme povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dotaci uzavřené s původním příjemcem dotace. Tento nový úvěr musí být poskytnut pouze k úhradě původního úvěru a jeho výše nesmí přesáhnout součet nesplacené jistiny a úroků původního úvěru vyčísleno ke dni splacení původního úvěru novým úvěrem.

Bez ohledu na to, jakým způsobem došlo ke změně vlastnictví bytového domu, zda ze zákona (přechodem vlastnictví) nebo dohodou (převod vlastnictví), nařízení č. 299/2001 Sb. vždy vyžaduje převzetí práv a povinností z původní Smlouvy o dotaci.

Pokud nový vlastník bytového domu nepřevezme povinnosti ze smlouvy o úvěru a ze smlouvy o dotaci, dotace bude vyplácena původnímu příjemci dotace, pokud řádně splácí úvěr a jsou zachovány i ostatní podmínky pro poskytování dotace. Vyplácení dotace původnímu příjemci se ukončí, pokud původní příjemce dotace zanikne, a to počínaje splátkou splatnou po dni zániku původního příjemce dotace.

Refinancování podpořeného úvěru

V případě, že dojde ke splacení původně podpořeného úvěru (původní úvěr) novým úvěrem, lze ve vyplácení dotace pokračovat i k novému úvěru jen v případech, kdy je tento nový úvěr poskytnut pouze k úhradě původního úvěru a jeho výše nepřesáhne součet nesplacené jistiny a úroků původního úvěru, vyčísleno ke dni splacení původního úvěru novým úvěrem.

K pokračování výplaty dotace je nutno uzavřít dodatek ke Smlouvě o dotaci. O uzavření dodatku je nutno požádat Národní rozvojovou banku, a.s., a doložit:

 • kopii smlouvy o novém úvěru,
 • potvrzení o splacení původního úvěru na formuláři, jehož vzor je dostupný zde.

Sankce za porušení programových podmínek

Pokud v průběhu poskytování podpory poruší příjemce podpory podmínky programu PANEL/NOVÝ PANEL nebo Smlouvy o dotaci, může dojít k dočasnému pozastavení nebo úplnému zastavení výplaty dotace či může být požadováno vrácení vyplacené dotace. Dispozice pro vrácení neoprávněně čerpané dotace předá příjemci podpory Státní fond rozvoje bydlení.

Prokazování výše uhrazených úroků z úvěru

Výši uhrazených úroků z podpořené části úvěru sděluje příjemce podpory NRB v „Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěrů na opravy a modernizace bytových domů“ (dále jen „Prohlášení“). Prohlášení je příjemce podpory povinen zaslat NRB nejpozději 15 kalendářních dnů před termínem výplaty splátky dotace.

Vzor Prohlášení s některými předvyplněnými údaji vztahujícími se ke konkrétní dotaci byl příjemcům podpory zaslán doporučeným dopisem. Vzorový text Prohlášení bez předvyplněných údajů je přílohou této Informace.

Jak postupovat při vyplnění Prohlášení

Příjemce podpory má na výběr mezi těmito dvěma postupy:

 1. s využitím částečně předvyplněného vzorového formuláře, který obdržel dopisem od NRB,
  Zaslaný formulář je nutné nejprve okopírovat (pro další potřebné budoucí použití) a do kopie formuláře doplnit požadované údaje. Vysvětlivky a návody jsou uvedeny na zadní straně formuláře.
 2. s využitím elektronické verze formuláře, která je dostupná zde.

Doporučený postup:

 • uložit formulář do svého počítače,
 • přenést do formuláře údaje o čísle smlouvy o dotaci, výši poskytnutého prvního podpořeného úvěru a výši podpořené části prvního úvěru ze vzorového Prohlášení, které příjemce podpory obdržel dopisem od NRB,
 • doplnit další požadované údaje,
 • vytisknout vyplněný formulář.
  Pozn. Výpočtové pole úroků z podpořené části úvěru je uzamčeno proti přepisu.

Jak zjistit výši uhrazených úroků z úvěru

Celkovou výši uhrazených úroků z podpořeného úvěru může příjemce podpory zjistit dvojím způsobem:

 • ze svého účetnictví, nebo
 • požádat úvěrující banku (případně banky, pokud v průběhu výplaty dotace refinancoval podpořený úvěr) o sdělení výše úroků.

Záruka za úvěr na opravy bytového domu

Podmínky pro zachování platnosti záruky v případě změn smlouvy o úvěru

Záruka je vystavena za závazky konkrétního dlužníka (uvedeného v záruční listině) ke splacení úvěru poskytnutého na opravy bytového domu bankou nebo stavební spořitelnou, která je též uvedena v záruční listině (dále jen „úvěrující banka“).

K zachování platnosti záruky je v případech, kdy je potřebné provést některé typy změn smlouvy o úvěru, nutné nejdříve uzavřít dodatek ke smlouvě o záruce. Přílohou smlouvy o záruce je záruční listina, kterou je rovněž nutno formou dodatku změnit.

Konkrétní situaci je nutno předem konzultovat s NRB

Záruku není možné převést na jiný úvěr, a to ani při refinancování úvěru uvedeného v záruční listině.

NRB je oprávněna uzavřít na žádost dlužníka dodatek smlouvy o záruce, pouze pokud dlužník, za jehož závazky ručí, dodržuje podmínky smlouvy o záruce (např. po dobu poskytování záruky nesmí být provedena změna účelu užívání bytového domu nebo bytové jednotky ve vlastnictví klienta k jiným účelům než k bydlení, opravy musí být dokončeny do 3 let od uzavření smlouvy o úvěru).

Žádost o změnu smluvních podmínek ze strany klienta musí být předložena písemně, musí obsahovat popis příčin vzniklé situace a konkrétní návrh změny smluvních podmínek. O změnu podmínek záruční listiny musí písemnou formou požádat také úvěrující banka, v jejíž prospěch je záruka vystavena. Obě žádosti mohou být učiněny jak na společné listině, tak jako dva oddělené listinné dokumenty.

Za uzavřený dodatek ke smlouvě o záruce hradí klient poplatek.

Změna příjemce podpory

Dlužník úvěru, za jehož splacení NRB ručí, je uveden v záruční listině. Jeho změna bez předchozího souhlasu NRB by mohla způsobit neplatnost záruky. Je proto potřebné, aby ve všech případech, kdy má dojít ke změně dlužníka, byla NRB původním dlužníkem předem informována.

Změny smlouvy o úvěru nevyžadující uzavření dodatku smlouvy o záruce

Změna smlouvy o záruce se nemusí provádět při změně:

 • názvu/jména dlužníka,
 • korespondenční adresy dlužníka
 • sídla dlužníka-právnické osoby,
 • bydliště dlužníka-fyzické osoby,
 • místa podnikání dlužníka,
 • právní formy obchodní společnosti nebo družstva.

Ve výše uvedených případech je dlužník povinen oznámit písemně uvedené změny NRB, zaslat jí dodatek smlouvy o úvěru, pokud byl uzavřen, a doklady prokazující změnu, které NRB nemá možnost získat z elektronického veřejného registru.

Sankce za porušení programových podmínek

Dlužník, za jehož závazky NRB ručí, získal záruku za zvýhodněných podmínek. Současně s uzavřením smlouvy o záruce se zavázal dodržovat určité podmínky, za nichž mu bylo toto zvýhodnění poskytnuto. Tyto podmínky jsou uvedeny ve smlouvě o záruce, v článku nazvaném „Podmínky programu a sankce“ nebo „Podmínky programu“.

U obchodů uzavřených na základě žádosti podané do 31. 12. 2006 je v případě porušení podmínek Programu klient povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené NRB. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty je klient povinen počínaje prvním dnem prodlení až do doby úhrady smluvní pokuty platit úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně.

U obchodů, uzavřených na základě žádostí podaných po 1. 1. 2007 je v případě porušení podmínek programu klient povinen vrátit celou nebo část neoprávněně získané veřejné podpory. V případě prodlení s úhradou požadované neoprávněně získané veřejné podpory činí úrok z prodlení 24 % p. a.