NRB

Ochrana dat

Veškeré informace o zpracování osobních údajů v naší bance
Ochrana dat UB

Osobní údaje

V Národní rozvojové bance, a.s., IČO: 448 48 943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329 (dále jen „my“ nebo „banka“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V informacích níže naleznete, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich klientech, o našich smluvních partnerech, o uchazečích o zaměstnání v naší bance, o osobách, které nás osobně navštíví nebo se zúčastní námi pořádaných akcí, a o uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Informace o zpracování osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů klientů.
  Více informací o zpracování osobních údajů klientů a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů smluvních partnerů.
  Více informací o zpracování osobních údajů smluvních partnerů a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.
  Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů osob v monitorovaných nebo provozovaných prostorách a účastníků pořádaných akcí.
  Více informací o zpracování osobních údajů uvedených osob a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek.
  Více informací o zpracování osobních údajů osob využívajících webové stránky a jejich právech zde.
 • Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem
  Více informací o zpracování osobních údajů osob oznamujících protiprávní či nežádoucí činnosti a jejich právech zde.

Tyto dokumenty jsou v čase aktualizovány. Archiv předchozích verzí dokumentů najdete zde.

Správce

Správcem osobních údajů je Národní rozvojová banka, a.s. Správce můžete kontaktovat na výše uvedené adrese jeho sídla, nicméně Vám doporučujeme, abyste se v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obraceli přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Národní rozvojové banky, a.s., jehož kontaktní údaje naleznete níže a také v každé z Informací o zpracování osobních údajů.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo na přístup
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo podat stížnost
 • Právo na přenositelnost
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním (pokud jste jej udělili)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů banky můžete kontaktovat ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, či cokoliv jiného.

Žádost o uplatnění práva

 • Žádost lze podat na předepsaném formuláři, který je dostupný zde. Doporučujeme pro žádosti využívat tento formulář, neboť tak předejdete opomenutí vyplnění některého důležitého údaje.
 • Prostřednictvím jednoho formuláře je možno uplatnit výkon pouze jednoho práva.
 • Rychlému, efektivnímu a správnému vyřízení žádosti napomůže, pokud budou v žádosti vyplněny o žadateli i nepovinné údaje. Nebude-li uvedeno rodné číslo, je třeba věnovat větší pozornost vyplnění pomocných identifikačních údajů.
 • Žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavků, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit maximálně o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění samozřejmě budeme žadatele informovat.

S ohledem na potřebu zajištění ochrany osobních údajů subjektů údajů a možná rizika zneužití osobních údajů při přenosu údajů mezi námi a subjekty údajů, stanovujeme níže způsoby, kterými lze přijmout a reagovat na žádosti o uplatnění práva.

Tyto způsoby zohledňují nutnost jednoznačného ověření identity osoby podávající žádost a také zajišťují bezpečný způsob přenosu dat od nás k této osobě. Žádostem, které neumožní ověřit totožnost žadatele, nebude moci být vyhověno a žadatel bude na tuto skutečnost upozorněn a rovněž informován o možnostech správného způsobu podání žádosti.

Pro podání žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby:

 • osobně na kterékoli pobočce banky, v provozní době banky (seznam poboček a provozní doba banky jsou k dispozici na www.nrb.cz),
 • doporučenou poštovní zásilkou na adresu:
  Národní rozvojová banka, a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
  (podpis žadatele nebo jeho zástupce musí být úředně ověřen, v případě zástupce musí být přiložen originál plné moci zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem),
 • e-mailem na adresu [email protected] (součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem),
 • datovou schránkou: w9hdkyj.

Pro zaslání nebo převzetí odpovědi na žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby:

 • osobně na zvolené pobočce banky v provozní době banky (seznam poboček a provozní doba banky jsou k dispozici na www.nrb.cz),
 • doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele nebo jeho zástupce,
 • datovou schránkou žadatele nebo jeho zástupce.

Subjekt údajů uplatňuje svá práva v zásadě bezplatně, jen s těmito dvěma výjimkami. Zaprvé jsou-li subjektem údajů podané žádosti prokazatelně zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může pověřenec uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Zadruhé požádá-li subjekt údajů v rámci práva na přístup o kopii zpracovávaných osobních údajů, poskytuje se bezplatně první kopie. Za druhou a další kopie může být požadována úhrada poplatku. Totéž platí v případě, že by požadované údaje byly poskytovány prostřednictvím nosiče dat.

Pokud žadatel neurčí v žádosti preferovaný způsob odpovědi, bude mu odpověď zaslaná doporučenou poštovní zásilkou.

Dotazy týkající se zpracování osobních údajů

Ve věci dotazů ohledně záležitostí ochrany osobních údajů, které nelze vyřešit podáním žádosti o uplatnění práva, nebo je touto cestou řešit nechcete, můžete pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat také těmito způsoby:

 • poštovní zásilkou na adresu:
  Národní rozvojová banka, a.s.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3
 • e-mailem na adresu: [email protected]

Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

ÚOOÚ provozuje webové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Podmínky používání webových stránek

Základní informace

Provozovatelem webových stránek www.nrb.cz (dále také jen „stránky“ nebo jednotlivě „stránka“) je Národní rozvojová banka, a.s. (dále také jen „Provozovatel“ nebo „Banka“), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává tyto „Podmínky používání webových stránek“ www.cmzrb.cz (dále také jen „Podmínky)“. Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu navštívit a užívat stránky, nebo tak již učinila, a to bez ohledu na skutečnost, zda se s nimi vlastní vinou či opomenutím neseznámila (dále také jen „Uživatel“).

Vstup a užívání stránek v případě, že Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami nebo jejich částí, nemá vliv na jeho plnou odpovědnost za jejich dodržování. Provozovatel oprávněně předpokládá, že osoby užívající stránky s Podmínkami bez výhrad souhlasí.

Způsob užívání stránek

Stránky a na nich obsažené informace slouží především k informování o činnosti a produktech a službách Banky. Takto zveřejněné údaje slouží pouze k informativním účelům a přes veškerou snahu nemusí jít o údaje bezvýhradně kompletní, či zcela správné a aktuální.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na stránkách, s výjimkou Podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Banka usiluje o nepřetržité zajištění přístupu ke stránkám, neodpovídá však za jakoukoli újmu, která by mohla být způsobena nedostupností stránek, či jejich části, či jinak v souvislosti s nimi.

Používání stránek je povoleno pouze běžným způsobem a za využití běžných prostředků, zakázány jsou především následující činnosti:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu stránek nebo je jinak zneužívat či přetěžovat (zejm. mnohonásobnými opakovanými bezúčelnými přístupy, stahováním celého obsahu stránek, prováděním „testování“ stránek, prováděním analýzy kódu stránek apod.)
 • zasahovat do používání stránek ze strany jiných uživatelů
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti
 • šířit na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky

Zejména je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti stránek.

Omezení či podmínění přístupu na některé části stránek

Přístup do některých částí stránek a jejich použití může být omezen či podmíněn přihlášením za užití individuálních přihlašovacích údajů (event. poskytnutím některých osobních údajů), přičemž pro používání těchto částí stránek mohou platit a obvykle platí ještě další, speciální podmínky používání. V případě zpracování osobních údajů lze informace o nich nalézt v jedněch z Informací o zpracování osobních údajů na www.nrb.cz, případně v informacích je doplňujících právě v souvislosti s tou kterou částí stránek s omezeným či podmíněným přístupem.

Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací, tj. informací, které jsou na hospodářské výsledky, výroční a pololetní zpráva, další zprávy a dokumenty mající charakter informační povinnosti zejména podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákona č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu a podle navazujících podzákonných právních předpisů.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost:

 • za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek
 • za obsah webových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek

Jako většina webových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z webové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele, a bližší informace o nich lze nalézt v Zásadách zpracování cookies.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn měnit podobu a obsah stránek, využívané technologie, řídit provoz, či provoz stránek ukončit.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel, a to kdykoliv.

Tyto Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění a zveřejněny byly dne 26. 8. 2019.