NRB

Veřejná podpora

Podrobné informace k veřejné podpoře

veřejná podpora UB

Veřejnou podporou je finanční prospěch, který je podnikateli poskytnut ve formě zvýhodněné záruky, zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku, dotace apod. Výše každé poskytnuté veřejné podpory se stanoví k okamžiku uzavření smlouvy o podpoře (tedy např. smlouvy o záruce či smlouvy o úvěru).

Veřejné podpory získávané malými a středními podnikateli v rámci vyhlášených programů podpory se řídí pravidly, která stanoví nařízení Evropské Komise.

Jedná se o tato nařízení:

  • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“),
  • Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013“).

Ve znění každého programu podpory je uveden odkaz na příslušné nařízení Evropské komise, kterým se daný program řídí.

Aby bylo možné zajistit srovnatelnost různých forem podpor, je nutno přepočítat podporu poskytnutou formou záruk či úvěru na hrubý ekvivalent podpory (tedy na hodnotu srovnatelnou s poskytnutím podpory formou dotace).