NRB

Podpora podle nařízení Komise č. 651/2014

veřejná podpora UB

Podpora poskytnutá podle tohoto nařízení je omezena maximální povolenou intenzitou veřejné podpory na jeden podpořený projekt. Intenzita veřejné podpory (I) se u podpořených projektů stanovuje následujícím propočtem:

Investice

za investice se považují výdaje na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve výši:

  • uvedené v žádosti o záruku jako celkové investiční náklady projektu (bez ohledu na zdroj financování),
  • hrazené dle žádosti o zvýhodněný úvěr z tohoto zvýhodněného úvěru,
  • hrazené dle žádosti o podporu z úvěru podpořeného finančním příspěvkem / subvencí úrokové sazby.

 

Hrubý ekvivalent podpory (v Kč)

  • pro finanční příspěvek / subvenci úrokové sazby se rovná výši sjednaného finančního příspěvku / subvence;
  • pro zvýhodněnou záruku za úvěr se stanoví na základě průměrného předpokládaného vývoje zůstatku záruky v období od jejího poskytnutí do předpokládaného splacení jistiny zaručovaného úvěru a diferenční ceny záruky (stanovené % p. a. ze zůstatku záruky). Diferenční cena záruky představuje rozdíl mezi minimální roční prémií (prémií „safe harbour“) určenou Evropskou komisí pro příslušnou kreditní kvalitu příjemce podpory vyjádřenou rizikovou kategorií příjemce podpory podle stupnice používané poskytovatelem záruky a zvýhodněné ceny záruky;
  • pro zvýhodněný úvěr je roven výši čisté současné hodnoty diferenčního úroku za dobu od podpisu smlouvy o úvěru do data splatnosti úvěru sjednaného při poskytnutí úvěru. Výše diferenčního úroku se vypočte použitím diferenční úrokové sazby na splátkový kalendář, který předpokládá po uplynutí sjednané doby odkladu splácení jistiny úvěru rovnoměrné snižování jistiny úvěru.

Diferenční úroková sazba je dána rozdílem tzv. referenční úrokové sazby a úrokové sazby poskytovaného úvěru.

Referenční sazba se stanoví jako součet základní sazby určené dle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, Úřední věstník Evropské komise 2008/C14/02/C ze dne 19. 1. 2008, ke dni poskytnutí úvěru a rizikové marže odpovídající příslušné kreditní kvalitě příjemce podpory vyjádřené rizikovou kategorií příjemce podpory podle stupnice používané poskytovatelem úvěru a míře zajištění úvěru.

Pokud je projekt podpořen z více programů podpory, hrubý ekvivalent podpory za jednotlivé programy (formy podpory) týkající se stejných způsobilých výdajů se sčítá, a to i v případech, kdy je podpora poskytnuta v režimu podpory de minimis.

Limit intenzity veřejné podpory stanoví Výzvy příslušných programů podpory.