NRB

Program COSME

Bližší informace k programu COSME, evropskému programu na podporu malých a středních podniků
Novinky 2 UUB

Víceletý program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014 – 2020 je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti evropských podniků.

Program COSME je implementován a financován Evropskou komisí přímo z rozpočtu EU a je realizován členskými státy Unie. Program je určen zejména pro malé a střední podniky za účelem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v členských státech Unie. Jedná se o přímého nástupce programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP 2007 – 2013) bez jeho části podporující inovační podnikání.

Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME určeno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu firem na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné celosvětové expertní síti Enterprise Europe Network), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst.

Program COSME je komplementární ke komunitárnímu programu pro výzkum a inovace (HORIZON 2020) i kohezní politice EU implementované za pomoci strukturálních fondů národními Operačními programy jednotlivých členských států.

Další informace naleznete na stránkách Evropské komise nebo českém portálu Evropské sítě pro podporu podnikání (EEN).

Evropský investiční fond poskytl Národní rozvojové bance, a.s., protizáruku, a to díky podpoře Evropské unie, poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí výše zmíněný Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020). Tato protizáruka bude využita v souvislosti se zárukami pro malé podnikatele v národním programu ZÁRUKA 2015 až 2023.

Tato záruka je poskytnuta v rámci Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je podpora financování a implementování produktivních investic v Evropské unii a zajištění zvýšeného přístupu k financování.

Podpora z programu COSME se vztahuje na záruky za investiční úvěry a úvěry na pořízení zásob až do výše 4 mil. Kč. Žadatel o záruku musí být malým podnikatelem s méně než 50 zaměstnanci. Ručení bude poskytováno na dobu až 6 let v závislosti na konkrétním produktu. Za záruku podnikatel nehradí žádný poplatek. Získání záruky probíhá ve spolupráci s těmito úvěrujícími bankami:

 • Česká spořitelna, a.s.
 • Československá obchodní banka, a. s.
 • Equa bank a.s.
 • Fio banka, a.s.
 • MONETA Money Bank, a. s.
 • Komerční banka, a.s.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • Sberbank CZ, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
 • Waldviertler Sparkasse Bank AG

Informace pro příjemce podpory týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici zde: Ochrana osobních údajů.