NRB

Podpora de minimis

Podpora de minimis je podnikatelům poskytována ze státních prostředků, resp. prostředků EU. Týká se poměrně nízkých částek, proto se nepovažuje za veřejnou podporu v pravém slova smyslu (de jure).

veřejná podpora UB

Limit podpory de minimis stanovuje Evropská komise tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU. Informace o poskytnutých podporách a jejich příjemcích shromažďuje Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis).

Podpora de minimis je poskytována podle Nařízení Komise č. 1407/2013.

Podle článku 3 Nařízení Komise č. 1407/2013 nesmí být jednomu podnikateli poskytnuta za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní období podpora malého rozsahu přesahující v součtu částku 200 000 EUR s následujícími omezeními pro podnikatele činného v odvětví silniční dopravy (CZ NACE: 49.41 Silniční nákladní doprava, 49.31 Městská a příměstská pozemní osobní doprava, 49.32 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem a 49.39.1 Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava):

  • v případě podpory činností v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR,
  • v případě podpory činností v jiných odvětvích, než je silniční doprava, platí i pro podnikatele činného v silniční dopravě limit 200 000 EUR za předpokladu, že oddělením činností nebo rozlišením nákladů zajistí, aby podpora pro jeho činnosti v odvětví silniční dopravy nepřekročila 100 000 EUR.

Do limitu de minimis se zahrnuje rovněž podpora poskytnutá a zapsaná v CRDM v oblastech zemědělské prvovýroby a rybolovu (podle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 a Nařízení Komise (EU) č. 717/2014).

Pro přepočet Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky stanovený ke dni, kdy byla/je každá jednotlivá podpora poskytnuta. Přihlíží se rovněž k podporám de minimis získaným podnikateli spojenými s příjemcem podpory.

Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo a nepřímo spojeni. Za spojené se považují veškeré subjekty (podnikatelé), které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů uvedených pod písm. a) až d):

  1. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
  2. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
  3. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
  4. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jednoho podnikatele.

Podrobné vysvětlení je k dispozici v Metodické příručce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (Jeden podnik – metodická příručka).

Vedle podpor poskytnutých subjektům s příjemcem podpory spojeným je nutné zohlednit rovněž fúzi či rozdělení, kterých se příjemce podpory účastnil v účetním období poskytnutí podpory nebo ve dvou předchozích obdobích.

Hrubý ekvivalent podpory v Kč

  • pro finanční příspěvek se rovná výši sjednaného finančního příspěvku;
  • pro zvýhodněnou záruku za úvěr se rovná součinu výše poskytnuté záruky, doby ručení v měsících děleném číslem 450;
  • pro zvýhodněný úvěr se rovná výši čisté současné hodnoty diferenčního úroku za dobu od podpisu smlouvy o úvěru do data splatnosti úvěru sjednaného při poskytnutí úvěru. Výše diferenčního úroku se vypočte použitím diferenční úrokové sazby na splátkový kalendář, který předpokládá (po uplynutí sjednané doby odkladu splátek jistiny) rovnoměrné snižování jistiny úvěru;

Diferenční úroková sazba je dána rozdílem tzv. referenční úrokové sazby a nejnižší úrokové sazby poskytovaného úvěru pro příslušné období.

Referenční sazba se stanoví jako součet základní sazby určené dle Sdělení Komise o revizi metody stanovování referenčních a diskontních sazeb, Úřední věstník Evropské komise 2008/C14/02/C ze dne 19. 1. 2008, ke dni poskytnutí úvěru a rizikové marže odpovídající příslušné kreditní kvalitě příjemce podpory vyjádřené rizikovou kategorií příjemce podpory podle stupnice používané poskytovatelem úvěru a míře zajištění úvěru.

Příjemci podpory si mohou vyhledat informace o podporách de minimis, které jim (nebo s nimi spojeným osobám) byly poskytnuty od 1. 1. 2010, v Centrálním registru podpor de minimis, na adrese:http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.