NRB

Žádost a pokyny pro žadatele o podporu z programu Záruka CK

Žádost a pokyny UB

Upozorňujeme žadatele, že NRB přijímá tyto žádosti výhradně prostřednictvím E-podatelny a vzhledem k omezeným termínům je nutno podávat žádosti kompletní (včetně všech příloh, zejména pak uzavřené pojistné smlouvy a všech jejích dodatků). Příjem žádostí obnovujeme od 16. června 2022 a bude ukončen dne 22. června 2022, pokud nebudou zdroje vyčerpány před tímto datem. Podle předepsaných podmínek musí být všechny smlouvy o podpoře uzavřeny a bankovní záruky vydány do 30. června 2022.

1. Žádost a povinné přílohy:

Žádost o Záruku CK
Příloha DRC – Prohlášení žadatele o podporu v režimu Dočasného rámce, nebo
Příloha DM – Prohlášení žadatele o podporu de minimis
Kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku

Žádost o záruku z programu Záruka CK (nemusí být podepsaná) a přílohu DRC, resp. DM (podle toho, zda budete čerpat podporu v režimu tzv. Dočasného rámce, což doporučujeme, nebo v režimu de minimis) je nutné podat v originálním formátu .xls nebo .xlsx. Kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku přijímáme pouze ve formátech .pdf, .tiff, .jpg, .png. Žádost o záruku, příloha DRC, resp. DM, a kopie smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku jsou nutné pro řádné podání žádosti, pokud bude některý z dokumentů chybět, bude vaše žádost zamítnuta.

2. Další povinné přílohy :

Právnické osoby:
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (právnické osoby)

Živnostníci (tj. fyzické osoby podnikatelé):
Příloha ID – Prohlášení pro identifikaci (fyzické osoby)
Souhlas druhého z manželů (fyzické osoby)

 

Přílohy se podávají v originálních formátech .xls nebo .xlsx.


Jak žádost předložit?

Řádně vyplněná žádost, její přílohy a kopie pojistné smlouvy se podávají prostřednictvím E-Podatelny. Žádosti, které budou obsahovat jiné než oficiální formuláře banky, nebudou zaevidovány (obchodní dopis nelze považovat za řádně podanou žádost). Po podání žádosti vyčkejte, než budete kontaktováni pracovníkem NRB.