NRB

Formuláře pro finanční monitoring

Formuláře
 • Podnikatelé

  Více informací najdete zde.

 • Společenství vlastníků jednotek

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  Co a kdy je nutno předložit:

  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. ke konci hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem), formulář „C_SVJNEZ_monitoring.xlsx“ a kopii účetní závěrky včetně PROHLÁŠENÍ opatřené podpisy oprávněných osob, že SVJ nepodávalo DP. V případě, že SVJ podává DP, je potřeba předložit kopii DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. kalendářního roku, resp. s platností vždy ke konci 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem) formulář „BD_SVJ_monitoring.xls

  Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

  Způsoby předání údajů:

  Odesláním na e-mailovou adresu: [email protected].

 • Bytové družstvo

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou, a.s., o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

  Co a kdy je nutno předložit:

  Klient předkládá:

  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. na formuláři  „BD_SVJ_monitoring.xls“ (k 31. 12. předběžné údaje)
  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu
  • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“ ,
  1. účetní závěrku a daňové přiznání,
  2. zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
  3. výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
  4. konsolidovanou účetní závěrku, pokud klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

  Pokud se hospodářský rok klienta nekryje s kalendářním rokem, předkládá klient výše uvedené dokumenty podle stavu ke konci jednotlivých čtvrtletí či konci hospodářského roku, a to vždy do 1 měsíce od konce příslušného období.

  Způsoby předání údajů:

  a) čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31.12.  (na formuláři „BD_SVJ__monitoring.xls“)

  • Odesláním do datové schránky NRB. V předmětu zprávy uvede klient pobočku NRB, které má být zpráva předána.

  b) formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“( konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku či ke konci hospodářského roku), daňové přiznání, účetní závěrka, zpráva o auditu, výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka

  • Odesláním do datové schránky NRB. V předmětu zprávy uvede klient pobočku NRB, které má být zpráva předána.
  • Odesláním na e-mailovou adresu pobočce NRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a) Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta s bankou, účetní firmy klienta nebo daňového poradce klienta.

  Při zasílání pobočce NRB (pomocí datové schránky nebo e-mailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:

  Postup 1:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

  • soubor s příponou p7s (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s)
  • soubor s příponou xml, které byly součástí podání finančnímu úřadu,
  • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku), ve formě souborů PDF
  • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“,

  Postup 2:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a nebylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

  • daňové přiznání ve formě souboru PDF
  • soubor s příponou xml, které byly součástí podání
  • potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným Finančním úřadem
  • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
  • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.

  Postup 3:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

  • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO)
  • doručenku datové zprávy,
  • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
  • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.

  Postup 4:

  Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

  • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
  • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
  • čestné prohlášení právnické osoby vlastnoručně podepsané statutárním orgánem klienta; naskenované ve formě souboru PDF, vzory čestného prohlášení pro právnické osoby naleznete zde.
  • formulář „C_BD_SVJ_monitoring.xlsx“.

 • Obec a dobrovolný svazek obcí

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  Co a kdy je nutno předložit:

  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. kalendářního roku formulář „Obec_DSO_monitoring
  • do 1 měsíce po schválení zastupitelstvem, resp. odpovědným orgánem, avšak nejpozději do 31. 7. běžného roku, kopii Zprávy o auditu, resp. Zprávy o přezkoumání hospodaření a formulář „C_Obec_DSO_monitoring.xls

  Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

  Způsoby předání údajů:


 • Nezisková organizace

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou, a.s. o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  Co a kdy je nutno předložit:

  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem), formulář „C_SVJNEZ_monitoring.xlsx“ a kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. kalendářního roku, resp. s platností vždy k ultimu 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem), formulář „Nezisk_org_monitoring.DOC

  Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

  Způsoby předání údajů: