NRB

Podnikatelé

Formuláře pro finanční monitoring
Spolupráce UB
 • Podnikatel vedoucí účetnictví podávající přiznání k dani z příjmů elektronicky

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou, a.s. , o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

  Co a kdy je nutno předložit:

  Klient předkládá:

  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30. 6., a 30. 9. 31. 12. na formuláři „C_monitoring.xlsx“ ( k 31. 12. předběžné údaje). Nově lze zasílat i čtvrtletní monitoring formou souboru s příponou xml, který obsahuje rozvahu a výsledovku v plném rozsahu.
  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu:
  • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „C_monitoring.xlsx„,
  • účetní závěrka a daňové přiznání,
  • zprávu o auditu, pokud je účetní závěrka ověřena auditorem,
  • výroční zprávu, pokud ji klient vyhotovuje,
  • konsolidovanou účetní závěrku, pokud klient patří do konsolidovaného celku, včetně zprávy o auditu.

  Pokud se hospodářský rok klienta nekryje s kalendářním rokem, předkládá klient výše uvedené dokumenty podle stavu ke konci jednotlivých čtvrtletí či konci hospodářského roku, a to vždy do 1 měsíce od konce příslušného období.

  Klient vedoucí účetnictví, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání nebo z Operačního programu Podnikání a inovace, případně bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči NRB, a.s., předkládá údaje uvedené v první odrážce pouze podle stavu k 31. 12.

  Způsoby předání údajů:

  a) čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31. 12 (na formuláři „C_monitoring.xlsx„)

  Odesláním do datové schránky NRB. V předmětu zprávy uvede klient pobočku NRB, které má být zpráva předána.

  Datová schránka: w9hdkyj

  b) formulář „C_monitoring.xlsx“ ( konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku či ke konci hospodářského roku), daňové přiznání, účetní závěrka, zpráva o auditu, výroční zpráva, konsolidovaná účetní závěrka

  • Odesláním do datové schránky NRB. V předmětu zprávy uvede klient pobočku NRB, které má být zpráva předána.

  Odesláním na emailovou adresu pobočce NRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).

  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta s bankou, účetní firmy klienta nebo daňového poradce klienta.

  Při zasílání pobočce NRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:

  Postup 1:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

  • soubor s příponou p7s (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s)
  • soubor s příponou xml obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
  • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
  • formulář „C_monitoring.xlsx“,

  Postup 2:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a nebylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

  • soubor s příponou xml, které byly součástí podání obsahujícího data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
  • potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným finančním úřadem
  • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF
  • formulář „C_monitoring.xlsx“.

  Postup 3:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

  • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO). Přílohou datové zprávy bude soubor s příponou xml obsahující data rozvahy a výsledovky v plném rozsahu,
  • doručenku datové zprávy,
  • další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
  • formulář „C_monitoring.xlsx“.

  Postup 4:

  Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

  • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
  • účetní závěrku a další dokumenty, pokud byly vyhotoveny (zprávu o auditu, výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku) ve formě souborů PDF,
  • čestné prohlášení, v případě fyzické osoby vlastnoručně podepsané klientem, v případě právnické osoby vlastnoručně podepsané statutárním orgánem klienta; naskenované ve formě souboru PDF,
   Vzory čestného prohlášení pro fyzické osoby naleznete zde, pro právnické osoby naleznete zde.
  • kompletně vyplněný formulář „C_monitoring.xlsx“.

 • Podnikatel vedoucí daňovou evidenci podávající přiznání k dani z příjmů elektronicky

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou,a.s. , o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  V případě předání údajů v elektronické podobě dle níže uvedených pravidel již není nutné zasílat údaje v listinné podobě.

  Co a kdy je nutno předložit:

  Klient předkládá:

  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30.6., a 30. 9. 31. 12. na formuláři „Evid_monitoring.xlsx“ ( k 31.12. předběžné údaje)
  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu:
  • konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku na formuláři „D_monitoring.xlsx“ ,
  • daňové přiznání

  Způsoby předání údajů:

  a) čtvrtletní údaje a předběžné údaje k 31. 12 (na formuláři „Evid_monitoring.xlsx„)

  • Odesláním do datové schránky NRB. V předmětu zprávy uvede klient pobočku NRB, které má být zpráva předána.

  Datová schránka: w9hdkyj

  b) formulář „D_monitoring.xlsx“ (konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku), daňové přiznání

  • Odesláním do datové schránky NRB. V předmětu zprávy uvede klient pobočku NRB, které má být zpráva předána.
  • Odesláním na emailovou adresu pobočce NRB, se kterou má klient uzavřenu smlouvu o úvěru či záruce. Adresy poboček viz bod a).

  Podání musí být podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby odpovědné za komunikaci klienta s bankou, účetní firmy klienta nebo daňového poradce klienta.

  Při zasílání pobočce NRB (pomocí datové schránky nebo emailu) může klient využít některý z dále uvedených postupů:

  Postup 1:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

  • soubor s příponou p7s (vzor jména souboru: DSLDP1-9999999999-20130122-093456-potvrzení.p7s),

  Postup 2:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím aplikace EPO a nebylo podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutno zaslat:

  • soubor s příponou xml, které byly součástí podání
  • potvrzení podání učiněného datovou zprávou neopatřenou uznávaným elektronickým podpisem potvrzené příslušným finančním úřadem
  • formulář „D_monitoring.xlsx“.

  Postup 3:

  Pokud bylo daňové přiznání podáno prostřednictvím datové schránky, je nutno zaslat:

  • uloženou datovou zprávu zaslanou finančnímu úřadu (soubor s příponou ZFO)
  • doručenku datové zprávy,
  • formulář „D_monitoring.xlsx“.

  Postup 4:

  Tento postup lze použít jako náhradní řešení bez ohledu na způsob podání daňového přiznání. Je nutno zaslat:

  • vyplněný formulář daňového přiznání ve formě souboru PDF,
  • čestné prohlášení pro fyzické osoby vlastnoručně podepsané klientem, naskenované ve formě souboru PDF,
  • Vzory čestného prohlášení pro fyzické osoby naleznete zde.
  • formulář „D_monitoring.xlsx“.

 • Podnikatel vedoucí daňovou evidenci

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou,a.s. (dříve Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.) o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  Co a kdy je nutno předložit:

  A. Podnikatele vedoucí daňovou evidenci (s výjimkou případů podle bodu B):

  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31. 12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem),
   formulář „D_monitoring.xlsx“ včetně kopie DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12. kalendářního roku, resp. s platností vždy k ultimu 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí , 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
   formulář „Evid_monitoring.xls

  B. Podnikatel, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Průmysl a inovace nebo bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1. 3. 2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči NRB:

  • do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu údaje k 31. 12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem).
   formulář „D_monitoring.xlsx“ včetně kopie DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.

  Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

  Způsoby předání údajů:

 • Podnikatel vedoucí účetnictví

  Dále uvedené údaje je klient povinen předávat na základě závazku, který převzal podpisem smlouvy s Národní rozvojovou bankou,a.s. (dříve Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.) o poskytnutí úvěru nebo záruky.

  Co a kdy je nutno předložit:

  A. Podnikatele vedoucí účetnictví (s výjimkou případů podle bodu B)

  • do 1 měsíce po skončení čtvrtletí údaje k 31. 3., 30. 6., a 30. 9., do 1 měsíce po skončení roku předběžné údaje k 31. 12. a do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu konečné údaje k 31. 12. kalendářního roku, kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad, resp. s platností vždy ke konci 1. čtvrtletí, 2. čtvrtletí, 3. čtvrtletí a ke konci hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem) kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.
   formulář „C_monitoring.xlsx

  B. Podnikatel vedoucí účetnictví, kterému byl poskytnut úvěr v programu START z Operačního programu Průmysl a podnikání a Operačního programu Průmysl a inovace nebo bezúročný úvěr v programu TRH poskytnutý od 1.3.2007 a tento úvěr je jediným jeho smluvním závazkem vůči NRB.

  • do 1 měsíce po skončení roku předběžné údaje k 31. 12. a do 1 měsíce po termínu odevzdání přiznání k dani z příjmů finančnímu úřadu konečné údaje k 31.12. kalendářního roku, resp. k ultimu hospodářského roku (pokud se nekryje s kalendářním rokem). Příslušný formulář a kopii účetní závěrky včetně DP s potvrzením finančního úřadu o předání nebo s dokladem o doručení na finanční úřad.

   Formuláře otevřete klepnutím levým tlačítkem myši na odlišně vybarvený a podtržený název příslušného formuláře.

  Způsoby předání údajů: