NRB

Kdo jsme

NRB kdo jsme

Národní rozvojová banka (NRB) je specializovaná bankovní instituce vykonávající činnost ve veřejném zájmu a podporující udržitelný ekonomický a sociální rozvoj České republiky a jejich regionů. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje finanční nástroje ve formě zvýhodněných záruk, úvěrů či kapitálových vstupů, a zajišťuje také poradenství v oblasti úspor energie a veřejné infrastruktury. Služby Národní rozvojové banky mohou využívat převážně malí a střední podnikatelé, regiony a municipality.

NRB plní roli národní rozvojové banky, mj. v souladu s usnesením vlády č. 574 ze dne 21. srpna 2017, o projektu transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB, založené v roce 1992) na Národní rozvojovou banku, a.s. (NRB). Akcionářem Národní rozvojové banky je Česká republika, přičemž akcionářská práva vykonává Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. V souladu se záměry hospodářské politiky vlády ČR tak banka napomáhá především rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Záměrem NRB jakožto národního kompetenčního centra pro finanční nástroje je doplňovat nabídku finančních produktů soukromého sektoru a tím pomáhat překonání možných tržních selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních produktů zacílených na podnikatelský sektor, regiony i municipality. NRB komunikuje s klienty prostřednictvím své pobočkové sítě v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové.

Banka poskytuje především:

  • podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie a krajů;
  • zvýhodněné úvěry pro rozvoj infrastruktury krajů, měst a obcí;
  • poradenství v oblasti úspor energie a veřejné infrastruktury

Podpora ve formě kapitálových nástrojů je realizována prostřednictvím dceřiné společnosti Národní rozvojové investiční (NRI), která je 100% vlastněná Národní rozvojovou bankou. Smyslem činnosti NRI je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy. Více informací na: https://www.nrinvesticni.cz/

 

Základní ukazatele činnosti banky:

jednotka 2019 2020 2021 2022 2023
Úhrn aktiv mil. Kč 23 983 30 027 32 719 31 952 34 508
Cizí zdroje mil. Kč 19 054 25 151 28 383 27 535 28 844
Vlastní kapitál mil. Kč 4929 4 876 4 416 4 417 5 664
Základní kapitál mil. Kč 2 632 2 632 2632 2 632 2 632
Zisk po zdanění mil. Kč 38 24 24 295 926
Portfolio záruk mil. Kč 24 023 43 705 52 387 57 965 48 762
Kapitálový poměr % 21,16 21,99 20,12 24,82 31,15
Průměrný stav zaměstnanců osob 215 238 249 254 262
Pobočky počet 5 5 5 5 5