NRB

Kdo jsme

NRB kdo jsme

Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.

Skupina NRB se hlásí ke konceptu udržitelného rozvoje a chová se společensky odpovědně a při poskytování svých služeb (financování a poradenství) zohledňuje pravidla udržitelných financí.

Banka byla založena v roce 1992 jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Je řízena tříčlenným představenstvem a šestičlennou dozorčí radou.

Banka poskytuje především:

  • podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů
  • zvýhodněné úvěry pro rozvoj infrastruktury krajů, měst a obcí
  • poradenství v oblasti úspor energie a veřejné infrastruktury

Banka spravuje rozsáhlé portfolio záruk za bankovní úvěry a dotací na úhradu úroků z úvěrů poskytnutých na podporu oprav bytových domů jejich vlastníkům či spoluvlastníkům a dalších podpor bydlení poskytnutých v minulých letech.

Působí též jako finanční manager prostředků poskytnutých České republice na financování rozvoje infrastruktury.

Auditorem banky je společnost KPMG Česká republika s.r.o.

Základní ukazatele činnosti banky

jednotka 2017 2018 2019 2020 2021
Úhrn aktiv mil. Kč 23 436 24 105 23 983 30 027 32 719
Cizí zdroje mil. Kč 18 350 19 244 19 054 25 151 28 303
Vlastní kapitál mil. Kč 5 086 4 861 4 929 4 876 4 416
Základní kapitál mil. Kč 2 632 2 632 2 632 2 632 2 632
Zisk po zdanění mil. Kč 29 28 38 24 24
Portfolio záruk mil. Kč 18 622 19 862 24 023 43 705 52 387
Kapitálový poměr % 21,51 22,31 21,16 21,99 20,12
Průměrný stav zaměstnanců osob 213 214 215 238 249
Pobočky počet 5 5 5 5 5

S námi je to snazší