NRB

Whistleblowing

Vše o ochraně oznamovatelů v naší bance
whistleblowing

Finanční skupina Národní rozvojové banky, a.s., v čele s mateřskou společností Národní rozvojová banka, a.s. (banka), si je vědoma své role, kterou hraje ve společnosti, a odpovědnosti vůči vlastním klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům, komunitám, v nichž působí, jakož i akcionářům.

Za účelem zajištění etických standardů podnikání a s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice), která požaduje zajištění bezpečného prostředí pro osoby, které v dobré víře informují o poškození veřejného zájmu, resp. porušení práva v předem definovaných oblastech, ve kterých orgány Evropské unie vykonávají svou kompetenci (např. oblast veřejných zakázek, finančních služeb, ochrany životního prostředí), přijala finanční skupina Národní rozvojové banky, a.s., systémová opatření, vedoucí ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a tvořící nedílnou součást řídících a kontrolních systémů.

Banka upravila pravidla oznamování obav nebo podezření z neetického jednání či protiprávního jednání Metodikou interního oznamování a ochrany oznamovatelů – whistleblowing (Metodika).

Oznamovatelem (osobou činící oznámení nebo sdělující své obavy o podezření z neetického jednání či protiprávní jednání) může být:

  • zaměstnanec,
  • klient,
  • obchodní partner,
  • jakákoli třetí osoba.

Ochrana oznamovatele se vztahuje na každého oznamovatele, který učiní oznámení a splňuje kritéria uvedená v Metodice nebo tak učiní v chráněném režimu Směrnice. Tato ochrana je zakotvena ve vnitřních předpisech, v Národní rozvojové bance, a.s., to je kromě Metodiky zejména Etický kodex finanční skupiny Národní rozvojové banky, a.s.

Osoby pověřené řešením oznámení. Všechna obdržená oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena k tomu určenými zaměstnanci odboru právního a compliance nebo odboru vnitřního auditu banky. Na základě zjištěných skutečností budou v případě potřeby přijímána nápravná opatření.

Způsoby zaslání oznámení

Nenech to být (NNTB)

NNTB je komunikační platforma zřízená pro zaměstnance, klienty, obchodní partnery nebo třetí osoby či veřejnost, kteří mají obavy nebo podezření z neetického jednání či protiprávní jednání, a chtějí své obavy sdělit či takové jednání oznámit a kteří si třeba nejsou jistí, zda anebo jak tak nejlépe učinit.

Využívání NNTB:

  • je zcela dobrovolné a diskrétní,
  • je řešeno tak, aby zajistilo anonymitu oznamovatele a zajišťovalo jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními,
  • umožňuje podat podnět zcela anonymně i bez zadání kontaktních údajů – anonymní podání jako dokonce nastaveno automaticky, ale nemusíte jej využít.

Varianty zaslání oznámení přes NNTB

  • prostřednictvím mobilní aplikaceNNTB: Schránka důvěry“ dostupné na Google Play App Store. Přístupový kód pro odeslání oznámení je: SkupinaNRB *
  • prostřednictvím webové stránky platformy NNTB: nntb.cz s využitím přístupového kódu: SkupinaNRB *

* v přístupovém kódu se rozlišují velká a malá písmena

Listinná poštovní zásilka

Listinná poštovní zásilka odeslaná na adresu:

Národní rozvojová banka, a.s.
Přemyslovská 2845/43
130 00  Praha 3 – Žižkov

s označením obálky „Whistleblowing – neotevírat“. Takto označené a adresované oznámení  se přijímá a vyřizuje mimo rámec běžné komunikace a takto označenou a adresovanou obálku smí otevřít pouze určení zaměstnanci.

E-mailová zpráva

E-mailová zpráva zaslaná na e-mailovou adresu [email protected].

Rádi bychom vás požádali, abyste výše popsané způsoby komunikace, zejména NNTB, nepoužívali pro nahlašování mimořádných událostí (jako například požáry, pracovní úrazy, nehody apod., kde jsou správným ohlašovacím místem integrované záchranné složky) či v případech týkajících se obchodního styku, reklamací a stížností.

Zaměstnanci společností finanční skupiny Národní rozvojové banky, a.s., mají kromě toho i další možnosti, jak sdělit své obavy nebo oznámit podezření z neetického jednání či protiprávního jednání. Existence NNTB a všechny další způsoby oznámení jsou aktivně zaměstnancům komunikována prostřednictvím povinných školení (vstupní a periodické) a intranetu.

Oznámení Ministerstvu spravedlnosti

V chráněném režimu Směrnice lze oznamovat určená protiprávní jednání také Ministerstvu spravedlnosti, a to na webové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Ochrana osobních údajů oznamovatele

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EU (dále jen „GDPR“). Podrobnosti o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází při řešení obdržených oznámení, lze nalézt v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem. Oznamovatel má veškerá práva vyplývající pro něj z GDPR. Výsledek uplatnění některých práv však může být ovlivněn povinností banky dle Směrnice chránit totožnost oznamovatele. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamovatele.