NRB

Odolná a zelená města

Podpora a ochrana životního prostředí v regionech ČR, městech a obcích
Životní prostředí 2

V rámci infrastruktury v oblasti životního prostředí aktuálně financujeme z prostředků EIB a CEB tyto typy projektů:

  • Rozšíření nebo nový systém zásobování vodou, obnova nebo zlepšení vodovodních sítí, obnova úpraven vody,
  • Čištění odpadních vod (obnova kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod)
  • ČOV a kanalizace (nové nebo rozšíření kanalizačních sítí, nové nebo rozšíření plánů čištění odpadních vod)
  • Čištění a ochrana povrchových vod a podzemních vod (retence vody, nádrže)
  • Snižování a zpracování pevných  a kapalných odpadů (investice k separaci, recyklaci a zpracování odpadu, včetně bioodpadu, oddělený sběr, třídění, recyklace)
  • Opatření na úsporu energie (zlepšení energetické účinnosti stávajících budov/ zateplení, úsporné zdroje tepla a nízkouhlíkové technologie, výměny oken, zateplení
  • Sítě dálkového vytápění/ distribuční soustavy
  • Výroba obnovitelné energie (alternativní zdroje výroby tepla, skladování energie)

V případě rozsáhlých infrastrukturních projektů souvisejících s životním prostředím je možné využít zdrojů Národního rozvojového fondu