NRB

Systém pojištění pohledávek z vkladů

WebKlient

Vážení klienti,

novela zákona o bankách přinesla letos některé změny v pojištění vkladů.

Peníze na vašem účtu (stejně jako všechny vklady na účtech soukromých klientů v ČR) jsou standardně pojištěny Fondem pojištění vkladů. To znamená, že pokud by se kterákoli banka dostala do finančních obtíží, máte své finanční prostředky pojištěné Fondem pojištění vkladů, a to u každé banky do výše 100 tisíc EUR. Tato základní výše náhrad se nemění.

Nově však můžete získat náhradu i nad limit 100 tisíc EUR v případě, kdy obdržíte na účet částku, a to maximálně tři měsíce před dnem, kdy nastal rozhodný den pro výplatu z Fondu pojištění vkladů. Připsaná částka musí pocházet z úhrady kupní ceny při prodeji nemovitosti, vypořádání společného jmění manželů, výplaty pojistného plnění, dědictví, odstupného při výpovědi, apod.

Zároveň se mění podmínky u pojištění vkladů měst a obcí. Nově mohou být pojištěny vklady měst a obcí, jejichž daňové příjmy nepřesáhnou částku 500 tisíc EUR a tuto skutečnost bance doloží.

Informace o systému pojištění vkladů obdržíte nově při založení depozitního produktu, na který se pojištění vztahuje.

Podrobné informace k novinkám týkajícím se systému pojištění vkladů najdete na stránkách Fondu pojištění vkladů www.gsft.cz.

Informační přehled o pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici zde.

Národní rozvojová banka, a.s.