NRB

Úvodní formulář žádosti

. Identifikační údaje žadatele
Základní údaje
Automatické vyplnění údajů nemusí vždy fungovat na starších verzích prohlížečů
Sídlo společnosti
Adresa pro doručování listinné korespondence se liší od sídla
Osoba (osoby) pověřené jednáním s Národní rozvojovou bankou, a.s. (NRB)
. osoba
Přidat další osobu
Oblast podnikání - uveďte dvě převažující oblasti činnosti
. oblast činnosti podnikání:
Přidat oblast činnosti podnikání
Vyplacení finančního příspěvku a vypořádání závazků ze Smlouvy o záruce
. Popis projektu
Charakteristika projektu a zaručovaného úvěru
Místo realizace projektu financovaného zaručovaným úvěrem:
Pokud jsou další/jiná místa realizace projektu, uveďte je do sekce Projekt v sekci Popište stručně projekt, historii žadatele a jeho postavení na trhu.
Název projektu
Výše ručení (uveďte v %):
%
Popište stručně projekt, historii žadatele a jeho postavení na trhu:
Aktiva pořizovaná v rámci projektu:
. Vozidlo
Přidat další vozidlo
V případě nákupu samostatného vozidla se nabíjecí stanice nevyplňuje.
. Dobíjecí stanice
Přidat další dobíjecí stanici
Identifikace úvěrující společnosti:
. Prohlášení a závazky žadatele
Žadatel prohlašuje, že podle údajů za poslední uzavřené účetní období je:

Velikost podniku je dána počtem zaměstnanců (přepočtené úvazky), ročním obratem a bilanční sumou, jak žadatele, tak i za všechny členy skupiny spojených a partnerských podniků (podrobněji viz www.nrb.cz).

Mikropodnik – méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční suma do 2 mil. EUR (včetně),
Malý podnik – méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční suma do 10 mil. EUR (včetně),
Střední podnik – méně než 250 zaměst. a roční obr. do 50 mil. EUR nebo bil. suma do 43 mil. EUR (včetně),
Velký podnik – 250 a více zaměst. a/nebo roční obrat nad 50 mil. EUR a bilanční suma nad 43 mil. EUR.

Žadatel, který podniká v odvětví prvovýroby zemědělských produktů, lesnictví a těžby dřeva, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 až 03), výroby zbraní a střeliva (CZ-NACE 25.4), činnosti heren, kasin a sázkových kancelářích (CZ-NACE 92) a činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů (CZ-NACE 94) prohlašuje, že má zajištěno oddělením činností nebo rozlišením nákladů podpořených touto zárukou, aby výše uvedené činnosti nevyužívaly podporu poskytovanou prostřednictvím této záruky.


Žadatel prohlašuje, že je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.


Žadatel prohlašuje, že v této části a dalších částech žádosti, které jsou její nedílnou součástí, uvedl úplně a pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v rámci této žádosti vyzván.

Žadatel prohlašuje, že
osobou se zvláštním vztahem k NRB.
Žadatel (fyzická osoba) prohlašuje, že
ženatý/vdaná.
Žadatel prohlašuje, že
plátcem DPH.
Žadatel prohlašuje, že vede
Žadatel zároveň prohlašuje, že jeho účetní období je:
a to pro současné účetní období i pro předcházející dvě účetní období
současné účetní období
Od
Do
první předcházející účetní období
Od
Do
druhé předcházející účetní období
Od
Do
Žadatel, který vede účetnictví dále prohlašuje, že má uzavřena minimálně poslední 2 účetní období.
Žadatel prohlašuje, že jeho poslední uzavřené účetní období je
Žadatel prohlašuje, že jeho celkový počet zaměstnanců po přepočtu na plný pracovní úvazek za výše uvedené uzavřené účetní období činil
osob
Žadatel prohlašuje, že výše jeho aktiv/majetku ke konci posledního uzavřeného účetního období činila
Žadatel prohlašuje,že výše jeho obratu za poslední uzavřené účetní období činila
Žadatel prohlašuje, že jeho oprávnění k podnikání vzniklo dnem

Žadatel prohlašuje, že na stejné způsobilé výdaje podpořené podle této Výzvy nebude čerpána jiná veřejná podpora podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podpora z prostředků Unie, které centrálně spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie, a která není přímo ani nepřímo pod kontrolou členských států, na tyto způsobilé výdaje dále nebude čerpána podpora z jiného fondu nebo nástroje Unie, případně téhož fondu, ale jiného programu nebo ze státního rozpočtu a dalších veřejných zdrojů,


Žadatel prohlašuje, že projekt je v souladu s principem rovných příležitostí a nediskriminace a principem udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí.


Žadatel prohlašuje, že projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím, podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění, atd.); a dále podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.


Žadatel prohlašuje, že
subjektem povinným k uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Žadatel, který není subjektem povinným k uveřejnění smlouvy podle předchozího odstavce, prohlašuje, že
v registru smluv smlouvu uzavřenou s NRB na základě této žádosti.

Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s pravidly a povinnostmi plynoucími ze systému varovných signálů dle Metodického pokynu systému varovných signálů 'RED FLAGSś pro Národní plán obnovy na období 2021 - 2026 a Průvodce pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021 - 2026 vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Ochrana osobních údajů

 • informace NRB jako správce osobních údajů
 • prohlášení a závazky žadatele v oblasti ochrany osobních údajů

a) Žadatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že NRB zpracovává osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o jednání o smlouvě o záruce a jejím uzavření) fyzických osob vystupujících na straně žadatele, případně také žadatele samotného, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob zapojených do jednání o smlouvě o záruce a jejím uzavření (tyto fyzické osoby společně dále také jen „subjekty údajů“), a to pro následující účely:

 1. hodnocení bonity a úvěruschopnosti;
 2. jednání o smlouvě o záruce a jejím uzavření;
 3. řádné nastavení a plnění smluvních vztahů s klientem, resp. žadatelem, vedení interních evidencí, statistika a cenotvorba;
 4. prevence a odhalování úvěrových podvodů a jiných protiprávních jednání a ochrana práv a právních nároků NRB;
 5. plnění povinností vyplývajících zejména ze zákona o bankách, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní;
 6. plnění povinností v oblasti daní, účetnictví a dalších oblastech neurčených jinými účely (např. dle zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty či zákona o účetnictví);
 7. plnění povinností v oblasti daní, účetnictví a dalších oblastech neurčených jinými účely (např. dle zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty či zákona o účetnictví);
 8. oslovení nových a stávajících zákazníků a propagace NRB.

b) Žadatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že osobní údaje dle písm. a) mohou být předávány též dalším
příjemcům, a to v roli zpracovatelů či dalších správců.


c) Žadatel prohlašuje, že se seznámil a je srozuměn s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů klientů (dále jen „Informace“), který je vždy v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách NRB (www.nrb.cz) a který obsahuje podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo vznést námitku proti zpracování.

d) Žadatel se zavazuje:

 1. informovat subjekty údajů, pokud jsou od něj odlišné, o zpracování jejich osobních údajů podle této části žádosti, v rozsahu uvedeném v této části žádosti a v Informacích;
 2. splnit informační povinnost podle odst. i. bez zbytečného odkladu po podání žádosti, popř. od předání osobních údajů konkrétního subjektu údajů žadatelem nebo z podnětu či na příkaz žadatele NRB (podle toho, která skutečnost nastala dříve);
 3. splnit informační povinnost podle odst. i. a informovat subjekty údajů ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem subjektu údajů;
 4. oznamovat NRB bez zbytečného odkladu jemu známé změny v osobních údajích dle písm. a), případně k téže povinnosti prokazatelně zavázat přímo subjekty údajů;
 5. doložit NRB na její žádost splnění povinností podle této části žádosti, přičemž NRB se zavazuje takové doložení požadovat jen tehdy, bude-li nutné k obraně jejích práv a právních zájmů.

e) NRB informuje žadatele, že kontaktní údaje jeho a osob vystupujících na straně žadatele či ho zastupujících bude využívat pro účel komunikace svých marketingových sdělení, tj. pro účel uvedený v písm. a) odst. viii., a to i elektronickými prostředky. Pokud žadatel nesouhlasí s tímto využíváním kontaktních údajů, může kdykoliv písemně vyjádřit svůj nesouhlas a NRB jej bude respektovat.