NRB

Hlavní téma zasedání členů NEFI v Bruselu – publicita ESI fondů

microphone-g9241bad8f_1280
NEFI
16.02.2017

Německá rozvojová banka (KfW) uspořádala 13. února 2017 v Bruselu jednání členů národních rozvojových institucí sdružených v síti NEFI (Network or European Financial Institutions). Tématem workshopu byly formy publicity a propagace projektů a programů financovaných z fondů EU. Zasedání se vedle ČMZRB a dalších členů NEFI zúčastnili i zástupci Evropské komise a Evropského investičního fondu.

Účastníci z Německa, Polska, Lotyšska, ČR a Chorvatska prezentovali dosavadní praxi při zajišťování informovanosti o programech EU jako zdroje financování malého a středního podnikání. Zástupci EK mj. ocenili formu informování klientů ČMZRB o financování z programu COSME, jež ČMZRB zajišťuje prostřednictvím dokumentu „Prohlášení k podpoře z programu COSME“.

V kontextu implementace finančních nástrojů a případných nových iniciativ v oblasti propagace Evropské unie byla ze strany NEFI zdůrazněna potřeba nezvyšovat administrativní náročnost, jež by dopadla jak na rozvojové banky formou nárůstu interních nákladů, tak na samotné konečné příjemce podpory. Lze konstatovat, že zástupci Komise berou v potaz nutnost snižování informační roztříštěnosti, jež doprovází současnou nabídku evropských programů. Efektivním cílem do budoucna by mělo být zjednodušení formy publicity směřující k jasným a stručným „vzkazům“ veřejnosti např. formou užívání vlajky EU jako jednotného loga podpory EU. Ustoupit do pozadí by proto mohla propagace různých podprogramů (např. formou log řady operačních programů), které jasně čitelný efekt publicity EU upozaďují.

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020).

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články

spolupráce 696×576

Jednání valné hromady ČMZRB

Dne 26. 4. 2016 se konalo jednání valné hromady Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Akcionář banky, kterým je Česká republika, jenž je zastupována Ministerstvem financí, Ministerstvem pro místní rozvoj...