NRB

Investiční plán pro Evropu: EIF a ČMZRB podepsaly první smlouvu v ČR v programu COSME k podpoře podnikatelů

shutterstock_250016209
Investiční plán pro Evropu
18.08.2015

Evropský investiční fond (EIF) a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., podepsaly první transakci COSME v České republice, která využívá podporu Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), tedy nástroje implementovaného Evropskou komisí a skupinou EIB, jehož prostřednictvím je realizován tzv. Investiční plán pro Evropu.

Na základě uzavřené smlouvy získá ČMZRB protizáruku umožňující podpořit v období následujících dvou a půl letech úvěry pro malé a střední podnikatele v České republice ve výši 4,4 mld. Kč (160 mil. EUR). Úvěry budou poskytovány díky protizáruce EIF v rámci programu COSME s finanční podporou Evropské komise. Smlouva umožní ČMZRB podpořit dodatečné financování za výhodných podmínek v rámci Programu ZÁRUKA 2015 – 2023, a to pro více než 1 400 malých podnikatelů.

Marjut Santoni, zástupce ředitele EIF řekl: Jsem potěšen podpisem první smlouvy o protizáruce v programu COSME  pro malé a střední podnikatele v České republice spadající do rámce EFSI. EFSI nám umožní navýšit podporu místním firmám a pomoci podnikatelům nastartovat a rozvíjet jejich podnikání. Jsem přesvědčen, že spolupráce s ČMZRB podpoří české podniky s omezeným přístupem k financování a umožní růst jejich firem a tvorbu pracovních míst“.

Komisařka EU pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podnikání  Elżbieta Bieńkowska sdělila: „Potřebujeme podpořit přístup k financování pro začínající a malé a střední podnikatele v Evropě a rozvíjet je. Plné využití programu COSME je součástí tohoto úsilí.  Investiční plán pro Evropu se již realizuje a malí a střední podnikatelé mohou využívat výhody z toho, že EIF více než v minulosti může brát na sebe riziko“.

Předseda představenstva ČMZRB Ladislav Macka se vyjádřil následovně: „Jsme velmi potěšeni, že můžeme obnovit spolupráci s EIF. Věříme, že se jedná o výborný příklad synergie mezi aktivitami EFSI a vládním, resp. národním programem pro MSP/malé a střední podnikatele, který realizuje naše banka“.

Tato dohoda COSME je jednou z prvních v Evropě, jež byly podepsány díky podpoře EFSI. Spolupráce realizuje závazek skupiny EIB pohotově reagovat na požadavky členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu na rychlé spuštění konkrétních iniciativ v rámci EFSI, směřujících k urychlení realizace úvěrových a záručních obchodů schopných navýšit tvorbu pracovních míst a ekonomický růst v zemích EU.

Evropský investiční fond   

Evropský investiční fond (EIF) tvoří součást skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavním posláním je podpora drobného, malého a středního podnikání (MSP) v Evropě prostřednictvím podpory jeho přístupu k financování. EIF vytváří a rozvíjí rizikový a růstový kapitál, záruky a nástroje pro mikrofinancování, jež jsou výslovně zaměřené na tento segment trhu. EIF v této roli podporuje realizaci cíle EU v podpoře inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a zaměstnanosti. Čisté příspěvky EIF do fondů soukromého kapitálu (private equity) dosáhly v roce 2014 výše 8,8 mld. EUR. S investicemi ve více než 500 fondech je EIF klíčovým hráčem v evropském rizikovém kapitálu, a to díky šíři a rozsahu svých investic, zejména v sektorech high-tech a počátečního rozvoje firem. EIF ke konci roku 2014 poskytoval záruky na portfolio úvěrů v celkové výši přesahující 5,6 mld. EUR prostřednictvím více než 350 transakcí, které realizoval jakožto hlavní evropský aktér v oblasti záručních obchodů podporujících MSP a zároveň jako největší poskytovatel záruk na mikrofinancování.

ČMZRB                             

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je specializovanou bankovní institucí zaměřenou na podporu efektivního hospodářského rozvoje České republiky. V současnosti je hlavním posláním ČMZRB napomáhat přístupu MSP k financování prostřednictvím specializovaných bankovních produktů a v souladu se záměry hospodářské politiky vlády a regionů České republiky podporovat ty oblasti ekonomiky, vyžadující veřejnou podporu. ČMZRB je také hlavním poskytovatelem finančních nástrojů v České republice, financovaných jak z národních zdrojů, tak ze zdrojů strukturálních fondů EU.

COSME                               

COSME je programem EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (MSP) pro období let 2014 – 2020. S celkovým rozpočtem 2,3 mld. EUR mobilizuje COSME úvěry a investice do kapitálu MSP v Evropě. Část programu COSME podporuje prostřednictvím záruk a protizáruk finančním institucím snazší poskytování úvěrů a leasingové financování pro MSP. Tento nástroj taktéž zahrnuje sekuritizaci portfolií dluhového financování MSP. Program COSME také prostřednictvím speciálního nástroje investuje do fondů rizikového kapitálu pro MSP, zejména ve fázích expanze a růstu. Program COSME navazuje na úspěch Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) (2007 – 2013), který napomohl mobilizaci úvěrů v objemu přesahujícímu 18 mld. EUR a také 3 mld. EUR rizikového kapitálu, ve více než 350 tisících malých a středních podniků v Evropě.

Investiční plán pro Evropu viz About the Investment Plan for Europe


52152efe45.jpg logo-eif.jpg

Program ZÁRUKA 2015-2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014-2020).


Kontakty pro tisk:

EIF: David Yormesor
Tel.: +352 42 66 88 346, e-mail: [email protected]

CMZRB: Lubomír Rajdl
Tel.: +420 255 721 250, e-mail: [email protected]

European Commission: Annika Breidthardt

Tel.: +322 295 6153, e-mail: [email protected]

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články