NRB

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úspory energie
 • Informace dle § 5 odst. 1, 2 zákona č. 106/1999 Sb.

  1. Název:
  Národní rozvojová banka, a.s.

  2. Důvod a způsob založení:
  Dle zakladatelské smlouvy Národní rozvojové banky, toho času Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., (dále také jen „Banka“), ze dne 28. 11. 1991 byla Banka založena v zájmu rozvoje malého a středního podnikání ve všech odvětvích ekonomiky České republiky a ve snaze iniciovat a umožňovat podnikatelskou aktivitu v těchto podnicích, jejichž vznik a úspěšný rozvoj je jedním z předpokladů celkové ekonomické prosperity.

  Banka byla založena uvedenou zakladatelskou smlouvou dle zákona č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, jako akciová společnost jednorázovým založením společnosti dle § 25 uvedeného zákona.

  3. Organizační struktura:
  Organizační strukturu Národní rozvojové banky, a.s., k 1. 1. každého roku lze nalézt ve výroční zprávě za tento rok dostupné na odkazu: https://www.nrb.cz/o-nrb/povinne-uverejnovane-informace/vyrocni-zpravy/.

  4. Kontaktní údaje:

  4.1. Kontaktní poštovní adresa Sídlo:
  Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 

  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Osobní návštěva z jiného důvodu než osobního podání písemných (listinných) žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. jen po předchozí domluvě a v závislosti na ní: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha. 

  4.3. Úřední hodiny: https://www.nrb.cz/kontakty/

  4.4. Telefonní čísla: +420 255 721 111

  4.5. Adresa internetových stránek: www.nrb.cz

  4.6. Adresa podatelny:
  Pro podání písemných (listinných) žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (včetně dokumentů v elektronické podobě na technických nosičích dat)

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb:

  Národní rozvojová banka, a.s.
  Odbor právní a compliance
  Přemyslovská 2845/43
  130 00 Praha 3 - Žižkov

  • osobním podáním

  Národní rozvojová banka, a.s.
  Odbor technických a poštovních služeb (podatelna)
  Přemyslovská 2845/43
  130 00 Praha 3 - Žižkov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých Banka přijímá dokumenty v elektronické podobě:
  CD, DVD a USB flash (bez instalace ovladačů).

  4.7. Elektronická adresa podatelny:
  [email protected]
  [email protected]

  Upozornění: elektronické adresy: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] a [email protected] nejsou určeny pro podávání žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  4.8. Datová schránka: w9hdkyj

  5. Případné platby lze poukázat:
  Číslo účtu pro případnou úhradu za poskytování informací bude žadateli sděleno ve výzvě k jejímu zaplacení společně s variabilním symbolem.

  6. IČO: 44848943

  7. Plátce daně z přidané hodnoty: CZ699005898

  8. Seznamy hlavních dokumentů:
  Hlavní dokumenty Banky jsou dostupné zejména prostřednictvím odkazu https://www.nrb.cz/o-nrb/o-nas/.

  9. Žádosti o informace:
  Z žádosti musí být zřejmé, že je určena Bance, a že se jí žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Žádný formulář není předepsán.

  Fyzická osoba v žádosti uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu. Právnická osoba uvede svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

  Pokud žádost neobsahuje výše uvedené údaje, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace jí je požadována, je formulována příliš obecně, či není podána předepsaným způsobem, vyzve Banka žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby ji doplnil či upřesnil. Pokud ten tak do 30 dnů neučiní, Banka jeho žádost bez dalšího odloží.

  Odpověď se žadateli poskytne ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 15 dnů, případně se ve lhůtě 7 dnů poskytne odkaz na již zveřejněnou informaci.

  10. Příjem podání a podnětů:
  Ústní žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. přijímají všichni zaměstnanci Banky. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel ústně poskytnutou informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost o informace písemně.

  Písemné (listinné) žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (včetně dokumentů v elektronické podobě na technických nosičích dat) je třeba zaslat nebo doručit na adresy uvedené v bodě 4.6.

  Písemné (elektronické) žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. je třeba zaslat na adresu elektronické podatelny uvedené v bodě 4.7., nebo do datové schránky uvedené v bodě 4.8.

  Proti rozhodnutí Banky o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat písemné odvolání, a to prostřednictvím Banky na výše uvedené adrese ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, kterému Banka odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení postoupí, pokud nerozhodne v této lhůtě sama v autoremeduře.

  Žadatel:

  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
  2. kterému po uplynutí zákonné lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady nebo s výší odměny za oprávnění informaci použít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací,

  může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace, a to prostřednictvím Banky na výše uvedené adrese ve lhůtě 30 dnů ode dne:

  1. doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, o odložení žádosti, která se nevztahuje k působnosti záruční banky, nebo o výši požadované úhrady nákladů,
  2. uplynutí 15 denní lhůty pro poskytnutí informace nebo řádně oznámené prodloužené lhůty.

  O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů, kterému Banka stížnost do 7 dnů ode dne jejího doručení postoupí, pokud v této lhůtě stížnosti sama zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

  11. Předpisy:

  11.1. Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

  všechny dostupné na odkazu: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  dostupné na odkazu: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

  11.2. Vydané právní předpisy Banka v rámci své působnosti nevydává žádné právní předpisy.

  12. Úhrady za poskytování informací

  12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

  1.1. Náklady na pořízení kopií:

  1.1.1. Náklady kopírování na kopírovacích strojích

  1.1.1.1 Kopírování černobílé

  • formát A4 jednostranný 1 Kč/stránka
  • formát A4 oboustranný 2 Kč/stránka
  • formát A3 jednostranný 2 Kč/stránka
  • formát A3 oboustranný 4 Kč/stránka
  • atypické materiály (větší jak A3 nebo
  • A3 v počtu stran vyšším než 5, jednostranné,
  • oboustranné) individuální kalkulace nákladů (IKN)

  1.1.1.2 Kopírování barevné

  • formát A4 jednostranný 2 Kč/stránka
  • formát A4 oboustranný 4 Kč/stránka
  • formát A3 jednostranný 4 Kč/stránka
  • formát A3 oboustranný 8 Kč/stránka
  • atypické materiály (větší jak A3 nebo
  • A3 v počtu stran vyšším než 5, jednostranné,
  • oboustranné) IKN

  1.1.2. Náklady na tisk na tiskárnách PC

  1.1.2.1. Tisk černobílý

  • formát A4 jednostranný 0,50 Kč/stránka
  • formát A4 oboustranný 0,80 Kč/stránka

  1.1.2.2. Tisk barevný

  • formát A4 jednostranný 2,80 Kč/stránka
  • formát A4 oboustranný 5,40 Kč/stránka

  1.1.3. Náklady na skenování

  • formát A4 jednostranný 0,50 Kč/stránka
  • formát A3 jednostranný 1 Kč/stránka

  1.2. Náklady na opatření technických nosičů dat

  • nenahrané CD nebo DVD s obalem 18 Kč/ks
  • USB flash (dle paměti) od 50 Kč/ks
  • jiný nosič IKN

  1.3. Náklady na odeslání informací žadateli

  • úhrada za poštovní služby se vyčíslí dle ceníku provozovatele poštovních služeb,
  • úhrada balného se neúčtuje.

  1.4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:

  • 440 Kč/hod.,
  • sazba je stanovena za každou ukončenou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem,
  • za mimořádně rozsáhlé vyhledání se považuje vyhledání přesahující 2 hodiny,
  • vyhledání informací zahrnuje též jejich zpracování tak, aby byla vložena do sdělení, jímž se poskytuje žadateli, a dobu potřebnou na vyloučení částí informace, kterou nelze s ohledem na její ochranu poskytnout, zejména anonymizaci,
  • překrývají-li se lhůty vyřízení více žádostí jednoho žadatele, pro určení doby vyhledání se sloučí doba vyhledání informací v těchto žádostech.

  12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žádné takové rozhodnutí nebylo vydáno.

  13. Licenční smlouvy:

  13.1. Vzory licenčních smluv nejsou k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. potřebné.

  13.2. Výhradní licence dle zákona č. 106/1999 Sb. Banka neposkytuje.

  14. Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
  Jsou součástí výročních zpráv dostupných na odkazu https://www.nrb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/veskere-informace-o-hospodareni-nasi-banky/

 • Informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

  Poskytnutá informace čj. 4300/301329/2023, 21. 11. 2023

  Poskytnutá informace čj. 4300/197814/2023, 26. 7. 2023

  Poskytnutá informace čj. 4300/102742/2023, 13. 4. 2023

  Poskytnutá informace čj. 4300/67638/2022, 18. 3. 2022

  Poskytnutá informace čj. 4300/269141/2021, 16. 11. 2021

  Poskytnutá informace čj. 4300/197960/2021, 23. 8. 2021

  Poskytnutá informace, čj. 4300/94529/2020, 20. 4. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/101338/2020, 30. 4. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/108341/2020, 4. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/110109/2020, 28. 4. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/110110/2020, 28. 4. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/110111/2020, 28. 4. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/125877/2020, 18. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/131395/2020, 17. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/131402/2020, 17. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/131405/2020, 17. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/142870/2020, 27. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/142872/2020, 27. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/142873/2020, 27. 5. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/184902/2020, 8. 7. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/192715/2020, 13. 7. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/120275/2020, 19. 8. 2020

  Poskytnutá informace, čj. 4300/310213/2020, 12. 11. 2020