NRB

Reklamační řád

Reklamační řád UB
Předmětem Reklamačního řádu je stanovení postupu klienta a Národní rozvojové banky, a.s. (Banka) v případech, kdy klient reklamuje provedený bankovní obchod nebo se domnívá, že Banka nedodržela podmínky sjednané ve smlouvě, v obchodních podmínkách nebo vyplývající z platných zákonů, nebo předala do České národní banky nesprávné údaje pro centrální registr úvěrů apod.Reklamaci klient podává, když se domnívá, že Banka nedodržela smluvní ujednání nebo jednala v rozporu s právními předpisy. Stížnost klienta směřuje vůči formě, obsahu poskytnutých informací, vůči jednání a vystupování pracovníků Banky. Reklamace a stížnosti jsou pro účely Reklamačního řádu nazývány souhrnně „Podání“.

I. NÁLEŽITOSTI

Podání musí obsahovat:

 • Identifikaci klienta
  jméno, příjmení a datum narození u fyzické osoby, u fyzické osoby – podnikatele dále IČO, popř. obchodní firmu, u právnické osoby název/obchodní firmu, IČO a sídlo, kontaktní adresu, telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy Banky k Podání, číslo účtu, má-li klient u Banky účet veden.
 • Předmět Podání
  popis s doložením dokumentace a dalších podstatných údajů (např. smluvní dokumentace, výpis z účtu, kopie platebního příkazu apod.), případné další náležitosti dle konkrétního produktu či služby.

Pokud Podání neobsahuje potřebné náležitosti, může Banka klienta vyzvat k jejich doplnění. Jestliže klient Podání nedoplní ve stanovené lhůtě, vyřídí je banka podle dodaných údajů.

II. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ

Klient Banky Podání uplatní jedním z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu [email protected],
 • na kterékoliv pobočce Banky nebo ústředí,
 • v listinné podobě na adresu Banky: Národní rozvojová banka, a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 • telefonicky prostřednictvím infolinky 255 721 199,
 • prostřednictvím datové schránky: w9hdkyj.

Banka vyhotoví klientovi potvrzení o Podání, kde uvede, kdy klient uplatnil právo reklamovat, co je obsahem Podání, jaký způsob vyřízení Podání klient požaduje a předpokládané datum vyřízení bankou. Při osobním podání je potvrzení Bankou klientovi předáno, při podání jiným způsobem (e-mailem, telefonicky prostřednictvím infolinky, dopisem nebo prostřednictvím datové schránky Banky) je potvrzení klientovi zasláno elektronicky nebo poštou.

III. MOŽNOST ODVOLÁNÍ

Pokud klient není s vyřízením reklamace spokojen, může podat opakovanou reklamaci s uvedením důvodů a identifikačního čísla reklamace předchozí.

Dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, se mohou klienti v případě sporu vzniklého mezi klientem a Bankou při poskytování platebních služeb, při vedení účtů a dalších případech dle tohoto zákona obracet také na finančního arbitra České Republiky, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací je k nalezení na www.finarbitr.cz.

IV. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O VYŘÍZENÍ

Podání je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co klient zjistil důvody pro reklamaci nebo stížnost, nejpozději však ve lhůtě stanovené příslušnými smluvními ujednáními a právními předpisy.

Obecná lhůta pro vyřízení Podání je 30 kalendářních dnů po dni doručení do Banky. Lhůta pro vyřízení reklamace týkající se platebních služeb je 15 pracovních dnů po dni doručení do Banky. Není-li možné Podání z důvodu objektivních překážek v stanovené lhůtě vyřídit, Banka o nich a předpokládaném termínu vyřízení klienta informuje.

O vyřízení Podání Banka klienta informuje písemně, e-mailem, případně jiným způsobem dle dohody s klientem. Náklady spojené s vyřizováním reklamací a stížností uplatněných klienty nese Banka.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách Banky www.nrb.cz a k dispozici k nahlédnutí na všech pobočkách Banky.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2019.

Formulář k podání reklamace / stížnosti