NRB

ČMZRB založí Národní rozvojový fond

NRF infrastruktura UB
Národní rozvojový fond rozvoj infrastruktury
28.06.2019

Českomoravská záruční a rozvojová banka se podílí spolu s dalšími partnery na vybudování Národního rozvojového fondu, díky čemuž posílí svoji roli národní rozvojové banky ČR, posune využívání finančních nástrojů v ČR, podobně jako je tomu v západní Evropě, a ještě více přispěje k rozvoji ekonomiky ČR. Bližší informace o fondu dnes ve své tiskové zprávě zveřejnil Úřad vlády ČR.

Příprava vládního Národního rozvojového fondu rychle pokračuje. Panuje shoda na tom, kam bude fond investovat, na jakých principech bude postaven jeho obchodní model a jak bude řízen. Fond bude mít potenciál mobilizovat ve prospěch investičních projektů minimálně pětinásobek svého kapitálu, tedy celkově asi 35 miliard korun. Aktuálně 4 banky – Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka a UniCredit bank – potvrdily připravenost dobrovolně investovat, případně i spolu s dalšími investory, do vládního fondu až 7 miliard korun. A to jakmile fond získá potřebnou licenci od ČNB a budou vybrány a připraveny vhodné investiční projekty.

Předseda vlády Andrej Babiš, vicepremiér Karel Havlíček a představitelé velkých bank se na dalším setkání k záměru vytvořit Národní rozvojový fond shodli na tom, že společnou snahou je, aby tento Fond vznikl co nejdříve. V uplynulých týdnech byla dosažena dohoda nad zásadními aspekty Fondu a jednání budou pokračovat.

Zaměření a investiční strategie Fondu
Úlohou Fondu bude investovat do projektů, které společnost potřebuje pro svůj sociální a ekonomický rozvoj. Sektorově bude zaměřen zejména na oblast veřejné infrastruktury.

Projekty, které by se měly prostřednictvím Národního rozvojového fondu financovat, by se v první fázi měly týkat infrastruktury. A to například dálnic či dopravních okruhů, nemocnic či kampusů univerzit,“ říká předseda vlády Andrej Babiš a dodává: „Samozřejmě budeme myslet také na další oblasti veřejného zájmu, jako je třeba energetika či kultura. Stručně řečeno, Fond se bude využívat tam, kde pomůže zvýšit socioekonomický dopad a vytvoří konkurenční výhodu České republiky.“

Fond bude založený na udržitelném finančním modelu a bude navázán na přípravu Národní hospodářské strategie státu, která bude obsahovat Národní investiční plán, Národní inovační strategii ČR, strategii pro Digitální Česko a další. Investiční strategie Fondu bude založená na principu návratnosti prostředků, vložených do podporovaných projektů a na principu dobrovolného vícezdrojového financování, umožňujícího zapojení širokého spektra investorů.

Do Fondu by se kromě bank měly zapojit další velké korporace, kterým se v České republice daří, a proto by zde chtěly dlouhodobě investovat „Velké korporace nesou nemalý díl společenské odpovědnosti. Chtějí u nás podnikat a myslíme si, že je dobré, pokud budou přispívat i do takového Fondu. Půjde o jakýsi Fond fondů, který bude založen na ryze dobrovolné bázi,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Investice bank a dalších společností do Fondu, které by se měly využít v oblastech označených jako strategické priority, přispějí k rozvoji České republiky pro budoucí generace.“

Principy fungování Fondu
Fond je koncipován jako dlouhodobý s investicemi, jejichž návratnost může být počítána v desetiletích, zdroje fondu budou reinvestovány. Důležitý je proticyklický charakter investic fondu – bude investovat i tehdy, když ostatní soukromí investoři v důsledku nepříznivého vývoje ekonomického cyklu budou mít oslabený apetit. Fond výrazně navýší investiční kapacitu české ekonomiky o desítky miliard korun, a to díky využití principu finanční páky a také zapojení zdrojů například od Evropské investiční banky, případně z programu Invest EU. „Máme velkou příležitost využít historicky první dialog mezi vládou a soukromým sektorem k zajištění budoucí prosperity České republiky. Prosperita země a soukromého sektoru se navzájem podmiňují. Chceme podnikat ve společnosti, která investuje do své budoucnosti, digitalizace, infrastruktury a která má moderní a fungující vzdělávací systém,“ řekl Tomáš Salomon, předseda představenstva České spořitelny.

Založení a řízení Fondu
Zakladatelem Fondu bude Českomoravská záruční a rozvojová banka. Investoři získají investiční akcie. Fond bude mít profesionální vedení, které bude respektovat principy řádného hospodáře. Vedle něho bude nově zřízena Národní investiční rada, společně obsazená zástupci investorů a vlády a za účasti nezávislých expertů, jejíž funkcí bude zejména schvalovat investiční strategii Fondu. „Jsme připraveni se podílet na dlouhodobém rozvoji České republiky tímto novým způsobem a oceňujeme, že jednání probíhají v duchu spolupráce. S nezávislým, profesionálním a zkušeným vedením by fond rovněž mohl přilákat další subjekty ochotné financovat projekty, a to i ze soukromého sektoru a ze zahraničí,“ komentuje John Hollows, generální ředitel ČSOB.

Na řadě je Memorandum
Předseda vlády se dále na setkání s bankami dohodl, že do konce měsíce září 2019 bude připraveno Memorandum o porozumění mezi Vládou ČR a odpovědnými investory, kteří projeví zájem účastnit se na činnosti Fondu. Memorandum, které bude základem pro zpracování žádosti o licenci od ČNB, v písemné podobě ukotví misi Fondu, mechanismy jeho řízení a fungování, obchodní model i způsoby, jak bude v jeho misi zohledněn aspekt měřitelných společenských přínosů jím podporovaných investic a postavení odpovědného investora. „Na podobném principu fungují fondy například v Německu, Irsku, Francii nebo na Slovensku a některé z nich již déle než 100 let. V tomto kontextu je vlastně překvapivé, že jeho česká alternativa začala vznikat až nyní. Je totiž nezpochybnitelné, že při zodpovědném přístupu ke správě fondu povedou jeho investiční aktivity k dalšímu zvyšování životní úrovně obyvatel ČR,“ uvedl Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.

Memorandum bude také obsahovat podmíněný finanční závazek investorů v souhrnné výši 7 miliard korun vázaný na splnění podmínek pro licencování Fondu dle právních předpisů ČR.

Potenciál Fondu
Fond je konstruován tak, aby byl atraktivní pro širší spektrum investorů, tedy nejen bank, které se zapojují do jeho přípravy, ale i bank dalších, stejně jako investorů z nebankovní sféry. „Významnou podmínkou budoucího úspěchu Národního rozvojového fondu je to, aby byl postaven profesionálně, dle nejlepších vzorů korporátního managementu a s prvkem dlouhodobé finanční udržitelnosti, spojeným s jeho investiční strategií,“ uzavírá Pavel Štěpánek, výkonný ředitel České bankovní asociace, která se jednání taktéž účastní.

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články