NRB

Nové technologie pro zpracování odpadů výhodněji díky finančním nástrojům

Odpadové hospodářství UB
odpadové hospodářství podpora podnikání pořízení nové technologie ZPA
16.10.2020

Jednou z cest, jak přispět k ochraně životního prostředí a tím pádem k dlouhodobě udržitelnému rozvoji, je zaměřit se na efektivní zpracování odpadů. V oblasti odpadového hospodářství je aktivních přibližně jeden a půl tisíce živnostníků a firem. Ti, kteří splňují definici malého a středního podniku a plánují investovat do svého rozvoje například tím, že chtějí nakoupit nové technologie nebo rozšířit svůj provoz, mohou k tomu využít zvýhodněné financování od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

ČMZRB se od roku 1992 zaměřuje primárně na podporu malých a středních podniků ve formě tzv. finančních nástrojů, to znamená záruk a zvýhodněných úvěrů. Význam této návratné formy podpory v čase roste a dle Evropské komise v příštím programovacím období nabere ještě na větším významu na úkor jednorázové podpory poskytované ve formě dotací. To má několik důvodů. Jedním z nich je, že podpora poskytnutá ve formě záruky či zvýhodněného úvěru nenarušuje tržní prostředí. A dále, protože jde o návratnou formu podpory, jejím předpokladem je, že prostředky na ni určené se po čase vrátí zpět do systému a budou tak moci být znovu využity (pozn. autora: například německá rozvojová banka KfW či rakouská AWS ještě dnes hospodaří s prostředky z Marshallova plánu, které po druhé světové válce získaly od Spojených států jako pomoc k hospodářské obnově).

Tuto návratnou formu podpory mohou dlouhodobě od ČMZRB čerpat také podnikatelé působící v oblasti odpadového hospodářství. Dle údajů Ministerstva financí podnikatelských subjektů, které mají zaregistrovanou ekonomickou činnost „Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití“, působí na území ČR přibližně 1,5 tisíce. V souvislosti s potřebou vybudovat dlouhodobě udržitelnou ekonomiku jejich význam roste. Proto se v loňském roce Ministerstvo životního prostředí domluvilo s Ministerstvem průmyslu a obchodu zařadit klíčové činnosti těchto firem mezi tzv. zvláštní podporované aktivity – a to v rámci programu Expanze, jež spravuje ČMZRB – a nabídnout jim tak ještě větší míru zvýhodnění, než kterou mohly čerpat do té doby.

Bezúročné úvěry a pozitivní vliv na cash flow
Program Expanze je v současné době stěžejním produktem v podpoře dalšího rozvoje a růstu malých a středních podniků. Program jim nabízí jak bezúročné úvěry k realizaci projektů investičního charakteru, tak záruky. Jejich cílem je usnadnit jim přístup k provozním i investičním úvěrům od spolupracujících bank.

Podnikatelům působícím v oblasti odpadového hospodářství, kteří chtějí realizovat projekt spadající mezi tzv. zvláštní podporované aktivity (podrobněji viz text pod čarou), ČMZRB nabízí bezúročný úvěr v rozmezí 650 tis. – 60 mil. Kč (pokud by se jednalo o jiný typ investičního projektu, pak v rozmezí 1 – 45 mil. Kč). Tímto úvěrem lze pokrýt až 45 % způsobilých výdajů, přičemž min. dalších 20 % musí tvořit úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Je však nutné doplnit, že ČMZRB podnikatelům rovněž poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků u tohoto komerčního úvěru, a to až do výše 4 mil. Kč (pokud by se nejednalo o projekt, který  spadá do zvláštních podporovaných aktivit, tak do výše 2 mil. Kč). Investičně průměrně náročné projekty tak budou v konečném důsledku bezúročné.

Vedle nulové úrokové sazby u části financování poskytovaného ČMZRB a finančního příspěvku na úhradu úroků u komerční části úvěru  program Expanze ještě podnikatelům nabízí až desetiletou splatnost úvěru a možnost odkladu splátek jistiny až na 4 roky (pokud by se nejednalo o projekt, který spadá do zvláštních podporovaných aktivit, tak je doba splatnosti 7 let, v případě realizace projektu, u něhož převažuje pořízení nemovitých věcí, 10 let, včetně možnosti odkladu splátek až na 3,5 roku). Firma tak zvýhodněný úvěr od ČMZRB může fakticky začít splácet až v okamžiku, kdy splatí úvěr od komerční banky a realizovaný projekt začne vydělávat. Takovéto efektivní rozložení splátek jistiny v čase pak může mít pozitivní dopad na její cash flow.

Při nedostatečné výši vlastního majetku pomůže záruka
Pokud firma nemá dostatečné zajištění, může v rámci programu Expanze využít záruku, která jí tak usnadní přístup ke komerčnímu úvěru. Podnikatelům působícím v oblasti odpadového hospodářství, kteří chtějí realizovat projekt spadající mezi tzv. zvláštní podporované aktivity (podrobněji viz box), ČMZRB nabízí záruku až do výše 80 % jistiny úvěru, jež se pohybuje v rozmezí 1 až 60 mil. Kč (pokud by se nejednalo o projekt, který  spadá do zvláštních podporovaných aktivit, tak ČMZRB nabízí záruku až do výše 70 % jistiny úvěru, jež se pohybuje v rozmezí 4 až 40 mil. Kč).

ČMZRB poskytuje záruku až na dobu 10 let (pokud by se nejednalo o projekt, který spadá do zvláštních podporovaných aktivit, tak je doba splatnosti 7 let, v případě realizace projektu, u něhož převažuje pořízení nemovitých věcí, 10 let).

Program Expanze je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do roku 2023. Podporu lze využít na realizaci projektů na území ČR mimo region hlavního města Prahy.

Financování energeticky úsporných projektů i pro velké firmy
Vedle programu Expanze ČMZRB podnikatelům působícím v oblasti odpadového hospodářství nabízí ještě řadu dalších podporných programů. V případě provozního financování se může jednat například o program Záruka 2015 až 2023, jehož prostřednictvím nabízí zdarma ručení za až 4milionové úvěry komerčních bank až do výše 70 % jistiny úvěru.

V případě realizace projektu, který bude generovat úsporu na energiích, je zase možné využít program Úspory energie, případně ENERG, pokud by takový projekt byl realizován na území hlavního města Prahy. V obou případech se jedná o bezúročný úvěr s možností odkladu splátek jistiny a dalším finančním zvýhodněním. Přičemž oba programy jsou určeny i pro velké podniky s více než 250 zaměstnanci.


Příklady podporovaných projektů spadajících do tzv. zvláštních podporovaných aktivit

  • zařízení na sběr, třídění a úpravu odpadů, jako je například výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů, odpadů podobných komunálnímu odpadu a ostatních odpadů, nebo výstavba (případně dovybavení) linek na sekundární dotřídění výstupů z třídicích linek pro přípravu materiálů vhodných jako náhrada primárních surovin
  • zařízení na materiálové využití odpadů, jako je například výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů
  • zařízení na energetické využití odpadů, jako jsou například bioplynové stanice, výroba paliv z ostatních odpadů a termické zpracování ostatních odpadů, zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití, výstavba či modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
  • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně odpadů zdravotnických

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články