NRB

Šetřit energii sobě i klientům

Technicpark UB
bezúročný úvěr rekonstrukce areálu úspory energie
27.12.2022

Technicpark. Tak se nazývá technologický a výzkumný areál, rozkládající se v pražské Hostivaři, který spravuje společnost stejného jména. Prostory pronajímá jako nebytové pro účely podnikání dalších subjektů. V současné době je areál čerstvě zrekonstruován, přičemž jedním z hlavních kritérií rekonstrukce bylo zajištění co nejnižší energetické náročnosti celého areálu. S financováním toho ekologicky i ekonomicky přínosného projektu společnosti pomohla Národní rozvojová banka.

Areál si klade za cíl sdružovat zákazníky z řad firem produkujících vysokou přidanou hodnotu,“ vysvětluje Milan Richter, předseda představenstva Technicparku. „V souladu s touto strategií jsou v současné době v objektech našeho areálu umístěny subjekty, zajišťující výzkumnou činnost, specializovanou výrobu, certifikační akreditované laboratoře a v neposlední řadě přesnou strojní výrobu. Rozpětí oborů realizovaných v rámci objektů areálu Technicpark je poměrně široké. Za všechny bych rád uvedl biologii, farmakologii, chemii a jadernou fyziku. Rozmanitost činností rozhodně vítáme. S ohledem na to nabízíme svým zákazníkům vysokou míru personalizace prostor pro dosažení jejich maximální spokojenosti.

Areál Technicpark byl vybudován v 80. letech minulého století, v té době pod názvem Ústav pro výzkum výroby a využití radioizotopů (ÚVVVR). Tato činnost zde byla provozována do roku 1992, kdy proběhla transformace na akciovou společnost pod značkou Nycom. Ve stejnou dobu se zde datuje i počátek současného využití areálu.

Dalším milníkem v historii areálu byl rok 2019, kdy došlo ke změně obchodního názvu společnosti z původního Nycom na Technicpark. Změna obchodní značky byla prvním krokem rozsáhlých změn ve směřování průmyslového areálu. Byly zahájeny generální opravy jednotlivých objektů s cílem modernizovat interiéry a provést úsporná opatření na pláštích objektů i na celém TZB.

Do slibně rozjeté rekonstrukce však zasáhlo v roce 2020 covidové období, které bylo pro Technicpark, stejně jako pro mnoho firem v České republice, velice náročné. „Na jednu stranu nás ovlivňovaly neustále se zvyšující ceny stavebních materiálů a prací, na druhé straně bylo nutné dodržovat režimová opatření, která ztěžovala fyzické práce při realizaci,“ vzpomíná Milan Richter. „V neposlední řadě jsme se potýkali s dílčími absencemi jednotlivých klíčových pracovníků ať už z řad realizačních, nebo přímo kmenových zaměstnanců společnosti Technicpark. Nicméně podařilo se nám celou situaci s vypětím všech sil zvládnout a přijmout taková opatření, aby byl průběh jednotlivých činností ovlivněn v minimální možné míře.

Úpravy s drobnými přestávkami probíhají až do současnosti. V současné době je opraveno přibližně 50 % z celkových 15 000 m2 plochy. „Dnes můžeme konstatovat, že nové směřování naší firmy slaví úspěch v podobě 95% obsazenosti areálu,“ s uspokojením konstatuje Milan Richter.

Osobní úspěch i úspěch celé společnosti

Přestože společnost spravuje vskutku rozsáhlý areál, daří se jejímu vedení udržet firemní kulturu a mezilidské vztahy takové, jaké najdete v malém podniku. „Za úspěšným vývojem posledních několika let stojí zejména poctivý přístup našich zaměstnanců, kteří bez výjimek spojují osobní úspěch s úspěchem celé společnosti,“ říká Milan Richter. „To nám umožňuje v omezeném počtu lidí vykonávat poměrně rozsáhlé penzum činností spojených nejen s každodenním provozem areálu, ale i se strategií budoucího rozvoje.

Úspěšný rozvoj je však samozřejmě svázán nejen s lidmi, ale také s financemi. Proto když se firma rozhodla pustit do rekonstrukce, jejímž výsledkem je nyní citelné zlepšení prostředí, potřebovala pochopitelně finanční pomoc. Její vedení se tedy obrátilo na NRB. „V souvislosti s celkovou rekonstrukcí areálu jsme se již delší dobu poohlíželi po možných zdrojích financování,“ přibližuje Milan Richter. „Logicky jsme v rámci možných zdrojů zvažovali nějakou formu státní podpory. Vzhledem k tomu, že společnost Technicpark sídlí na území hlavního města Prahy, a je tudíž z většiny vypsaných podpor vyřazena, neočekávali jsme velký úspěch. Nicméně jsme na základě dostupných informací vyhodnotili, že bychom se mohli ucházet o zařazení do programu Energ. V květnu 2021 jsme se rozhodli kontaktovat NRB, nejprve za účelem získání více informací.

V rámci úvodního jednání jsme si jako potenciální budoucí partneři společně vyjasnili, o které konkrétní projekty by mělo jít a konkrétní možnosti spolupráce. „Po důkladném prověření jednotlivých možností jsme dospěli k rozhodnutí o spolufinancování připravované generální opravy střešního a obvodového pláště hlavní administrativní budovy,“ říká Richter.

Vysoce profesionální spolupráce

Netrvalo dlouho a spolupráce se skutečně rozjela. Díky ní byl částečně zafinancován projekt generální opravy střešního pláště a zateplení fasády administrativní budovy a jídelny s cílem snížit energetickou náročnost budovy.

Hlavním důvodem byla snaha o snížení nákladů na vytápění objektu vybudovaného v 80. letech minulého století,“ vysvětluje Milan Richter a dodává: „Nicméně nezanedbatelnou roli hrála i snaha o snížení uhlíkové stopy nejen společnosti Technicpark, ale také našich klientů. V neposlední řadě se tímto projektem také vylepšil vizuální dojem jižního pohledu strany areálu. Naší snahou je reflektovat aktuální trendy při ochraně životního prostředí a postupně je zavádět při rozvojových aktivitách v rámci areálu. Ve stejné době proběhla také generální oprava interiéru budovy spojená s instalací centrálního chlazení a vnějších okenních žaluzií, a také systém měření a regulace topení a chlazení.

Spolupráce s NRB podle jeho slov probíhala vysoce profesionálním způsobem. Ten byl nezbytný vzhledem k poměrně rozsáhlé a technicky složité akci. „Nejdůležitějším bodem celé spolupráce bylo nastavení komunikačních procesů týkajících se proplácení faktur vysoutěžených zhotovitelů,“ říká Richter. „Jednotlivé procesy bylo nutno nastavit tak, aby příliš administrativně nezatěžovaly odpovědné pracovníky a zároveň dodávaly potřebnou kvalitu informací o skutečném stavu realizace. Toto se nám podařilo nastavit hned v úvodních fázích projektu. Ve spojení s osobním přístupem jednotlivých pracovníků NRB se nám podařilo vytvořit fungující systém, který byl v průběhu realizace schopen reagovat na veškeré nastalé situace a tyto situace vyřešit efektivním způsobem. V současné době se projekt nachází v závěrečné fázi doplňování dokumentů a ukončování čerpání finančních zdrojů alokovaných na projekt.

Cíl: Největší vědeckotechnický areál v ČR

Spolupráce s Národní rozvojovou bankou umožnila společnosti Technicpark pokračovat v naplnění strategických cílů ohledně snižování energetické náročnosti areálu a zároveň pokračovat v dalším plánovaném rozvoji. „Bez spolupráce s NRB bychom museli některé z plánovaných akcí rozložit do delších časových úseků, čímž by se výrazně snížil potenciál získání nových klientů,“ má zcela jasno Milan Richter. „Vzhledem k celkovému průběhu a výslednému efektu spolupráce s NRB zvažujeme přípravu dalších projektů, na kterých bychom se chtěli společně podílet.

Vedení Technicparku má i do budoucnosti v plánu pokračovat v naplňování vytyčených strategických cílů. Zejména se jedná o výstavbu nových budov v rámci rozvojového území. „V současnosti považujeme za nejdůležitější, aby došlo ke stabilizaci trhu s energiemi, neboť současná situace na trhu má přímé negativní dopady na finanční stabilitu všech spotřebitelů, a tím i na plánování dalšího rozvoje společnosti. Ze současného vývoje na trhu s energiemi je totiž čím dál více patrné, že budeme nucení akcelerovat rozvoj areálu směrem k energetické nezávislosti za využití nových bezemisních zdrojů,“ zamýšlí se Milan Richter. „V neposlední řadě bude nutné pokračovat v opravách stávajících objektů, tak abychom byli i nadále konkurenceschopní v očích stávajících i nových zákazníků. Naším cílem je stát se v blízké budoucnosti největším vědeckotechnickým areálem v České republice sdružujícím komunitu z různých oborů s maximální přidanou hodnotou.


Článek byl publikován v onlinové verzi časopisu MM Spektrum a namluven také jako podcast tohoto časopisu.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin