NRB

VHS Turnov vylepšilo díky ČMZRB vodohospodářství v podkrkonoší

VHS Turnov UB
dlouhodobá spolupráce vodohospodářská infrastruktura zvýhodněný úvěr
03.11.2018

Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo privatizací státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov v roce 1995 s cílem zajistit provoz a rozvoj regionální vodohospodářské infrastruktury, která byla v té době značně zastaralá. Tehdy zásobilo pitnou vodou pouze obyvatele svých zakládajících členů, tj. města Turnov a tří přilehlých obcí Přepeře, Rakousy a Ohrazenice, kterých bylo přibližně 16 tisíc. Dnes má sdružení již 22 členů, včetně měst, jako jsou Semily, Jilemnice či Rokytnice nad Jizerou, a pitnou vodou zásobuje přes 40 tisíc obyvatel.

Vodohospodářská infrastruktura v našem podkrkonošském regionu nebyla v polovině 90. let v příliš dobré kondici, a proto jsme od počátku museli investovat nemalé prostředky do oprav a rekonstrukcí jak vodovodů, tak kanalizací,“ vzpomíná Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov. Jednou z prvních velkých investic byla rekonstrukce Čistírny odpadních vod Turnov, která měla v té době za sebou již přes 30 let provozu.

Byla to velmi potřebná investiční akce, protože stávající ČOV byla dožilá,“ hodnotí Marcela Červová a doplňuje: „Studie a vlastní projektová příprava probíhaly od roku 1997, samotná realizace trvala tři roky (2000–2002) a byla rozdělena do dvou etap. V rámci akce byla vystavěna nová ČOV ve stávajícím areálu s využitím stávajících budov a objektů. Byla pořízena nová technologie na čištění odpadní vody zejména v procesu nitrifikace a denitrifikace s chemickým odstraňováním fosforu a kalovou koncovkou. Do ostrého provozu pak přešla v roce 2004.“

Rekonstrukce ČOV Turnov vyšla sdružení na 108 milionů korun a bez poskytnuté dotace ministerstva zemědělství a bezúročného úvěru od ČMZRB by projekt nemohl být tak rychle a uceleně realizován. „Bez těchto prostředků by její rekonstrukce byla zřejmě rozdělena do více etap a financována z jiných zdrojů, což by zastavilo další investice do vodohospodářské infrastruktury v majetku našeho sdružení. Nejen pro nás, ale i pro město Turnov byla investice do ČOV, tak jak proběhla, velmi důležitá a velmi potřebná,“ říká Marcela Červová.

Výstavba kanalizací

V roce 2004 se sdružení pustilo do dalšího důležitého projektu, jehož předmětem byla dostavba splaškové kanalizace v okrajových částech Turnova s hustou zástavbou, kde kanalizace do té doby chyběla. „Jednalo se o odkanalizování území, kde splaškové vody nebylo možné dopravit na turnovskou ČOV spádově, ale prostřednictvím čerpacích stanic. Další specifickou záležitostí pak byla realizace kanalizačních přípojek pro všechny objekty se záměrem po dokončení stavby kanalizace obnovit povrch v celé šíři vozovky,“ přibližuje ředitelka VHS Turnov.

Na tento projekt se podařilo opět získat dotaci od ministerstva zemědělství a bezúročné půjčky od ČMZRB. „Ze strany ministerstva jsme byli vyzváni k tomu, abychom udělali jednoduché poptávkové řízení napříč bankami. Bylo možné vzít si úvěr i od jiné banky než ČMZRB, ale právě ona nám dala nejlepší nabídku,“ vzpomíná Marcela Červová.

Dotační titul se ale nevztahoval na kanalizační přípojky, takže vlastníci nemovitostí museli přispět na jejich veřejné části. „Naším cílem bylo napojit co nejvíce objektů na novou kanalizaci. Město Turnov i obec Přepeře naštěstí tento záměr podporovaly, takže každému napojenému přispěly malou částkou v řádu tisíců korun. Podařilo se nám tak napojit téměř všechny nemovitosti,“ doplňuje ředitelka VHS Turnov.

Čistá Jizera

Doposud největším projektem, který Vodohospodářské sdružení Turnov realizovalo, byla Čistá Jizera. Nápad se zrodil v hlavě Milana Hejduka, tehdejšího starosty města Turnov, a to v roce 2003, kdy se v ČR začaly financovat velké vodohospodářské projekty z prostředků EU. Jeho cílem bylo vyřešit odkanalizování všech obcí nad dva tisíce tzv. ekvivalentních obyvatel a napojit na kanalizaci maximální množství nemovitostí.

Realizace projektu od vzniku investičního záměru po kolaudaci stavby trvala devět let. V souvislosti s ním došlo ke vstupu jednotlivých zaangažovaných měst na Semilsku do VHS Turnov, sjednocení ceny vodného a stočného v daném regionu a vedle řešení stokové sítě ve všech městech i k rekonstrukci stávající ČOV v Lomnici nad Popelkou a dořešení systému zásobování pitnou vodou, tj. dostavby vodovodů a dvou pro město stěžejních vodojemů, v Rokytnici nad Jizerou.

Projekt Čistá Jizera byl pro nás největší investicí, která se vyšplhala přes jednu miliardu korun. Přibližně polovina byla uhrazena z prostředků EU a Státního fondu životního prostředí, část z vlastních zdrojů měst a našeho sdružení a na zbytek jsme čerpali úvěr, který doposud splácíme,“ přibližuje financování Čisté Jizery Marcela Červová a dodává: „Projekt je již kompletně ukončený. A nejen my a města, ale i poskytovatel dotace jej považuje za úspěšný.

Další modernizace objektů

Od roku 1996 bylo do vodohospodářské infrastruktury ve správě VHS Turnov investováno už přes 1,5 miliardy korun a v její obnově a rozvoji bude sdružení pokračovat i nadále. „Investice do infrastruktury nikdy nekončí, vodohospodářský majetek je nutné stále obnovovat, udržovat a rozvíjet. Naše současné cíle jsou vytvořit cenu vodného na odpovídající úrovni, aby bylo možné majetek dobře spravovat, pokusit se maximálně využít dotační možnosti od různých poskytovatelů a více doplňovat financování jednotlivých projektů také prostředky obcí,“ prozrazuje Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov.

Aktuálně se třeba chystá další investice do ČOV Turnov, protože agresivní prostředí odpadní vody a kalů rychle opotřebovává technologii i stavební konstrukce, a připravují se žádosti do Operačního programu Životní prostředí na dalších sedm projektů v investičním nákladu 260 milionů korun.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Úvěry pro obce