NRB

Investice do moderních technologií ve vodárenství výhodně díky ČMZRB

VaKVS-815x300px
infrastruktura modernizace úpravny pitné vody zvýhodněný úvěr
02.01.2020

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., jsou vodárenskou společností, která se řadí k těm pokrokovějším. Jako jedna z prvních na začátku 21. století investovala do doplnění moderních technologií ve svých úpravnách pitné vody, jež jsou schopny z upravované vody odstranit látky jako hormony, farmaka, nikotin, drogy apod. Současně se snaží o průběžnou obnovu své distribuční sítě, díky čemuž dosahuje jedněch z nejnižších ztrát vody v ČR. Společnost dále investuje do obnovitelných zdrojů energie a zvyšování počtu obyvatel žijících v daném regionu napojených na kanalizaci.

Vodárenská společnost Vodovody a kanalizace Vsetín byla založena na konci roku 1993 s cílem provozovat vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v okrese Vsetín. Tehdy pitnou vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobovala 72 tisíc obyvatel, dnes se jejich počet rozrostl na více než 110 tisíc. „Naše společnost má oproti některým jiným vodárenským firmám tu výhodu, že je plně vlastněna městy a obcemi – našimi největšími akcionáři jsou Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm, což nám umožňuje investovat veškeré vydělané peníze zpátky do podnikání, rozšiřování vodohospodářské infrastruktury a usnadňuje přístup k externím zdrojům financování,“ říká Michal Korabík, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín.

Nadčasové technologie díky ČMZRB

Hlavním zdrojem pitné vody na Vsetínsku je vodárenská nádrž Stanovnice s úpravnou vody Karolinka, jejíž podíl na výrobě dnes činí téměř 57 procent. „Dlouhodobým problémem, a nejen tady u nás na Vsetínsku, je, že se zhoršuje kvalita vody, která se používá k úpravě pitné vody. Takže je nutné zavádět nové materiály a investovat do moderních technologií, které jsou například schopny z vody odstranit i hormony, farmaka, nikotin, drogy, zkrátka látky, které do ní nepatří,“ líčí Michal Korabík.

Navíc úpravna vody Karolinka vznikla v 80. letech, a přestože byla průběžně modernizována, bylo nutné provést zásadnější opravy a investovat do doplnění technologií. „V roce 2004 jsme se proto pustili do práce. Použili jsme filtrační materiály, které byly nadčasové. Zároveň jsme vyměnili čerpadla, potrubí, analyzátory, upravili jsme dávkování chemikálií, zavedli měření a regulaci. Podařilo se nám tak zlepšit kvalitu vody a zajistit její stoprocentní dodávku,“ popisuje rekonstrukci ÚV Karolinka Michal Korabík a dodává: „Šlo o investici větší než 60 milionů korun. V té době jsme hledali výhodný způsob financování a ten nám nabídla Českomoravská záruční a rozvojová banka. Šlo o dlouhodobý úvěr s nízkou úrokovou sazbou. A to pro nás bylo důležité.“

O dva roky později pak společnost Vodovody a kanalizace Vsetín přistoupila k rekonstrukci úpravny pitné vody v Rožnově pod Radhoštěm. Ta se dnes na výrobě pitné vody podílí šesti procenty. „V Rožnově býval kromě zhoršující se kvality vody problém s jejím nedostatkem v některých suchých oblastech a docházelo tam také k velkým ztrátám na potrubí. Investovali jsme tedy do modernizace úpravny a také do doplnění technologií. Získali jsme za obnovu technologického zařízení úpravny vody cenu Vodohospodářská stavba roku 2006,“ konstatuje Michal Korabík a dodává: „Šlo o druhý projekt, který jsme financovali prostřednictvím úvěru od ČMZRB. Banka nám tak umožnila použít nadčasové moderní technologie, které do regionu přinesly zkvalitnění pitné vody, a to aniž bychom museli zvedat cenu vodného.“

Obnova distribuční sítě

Investice do modernizace úpraven vody nejsou ale jedinou úlohou, kterou obecně vodárenské společnosti musí podstupovat. „Velkým úkolem v investiční politice naší společnosti byla a stále je obnova vodovodů a kanalizací. V roce 2016 jsme provozovali 828 km vodovodních řadů a 640 km kanalizačních sítí. Obnova těchto vodovodních řadů společnosti činila 1,4 procenta celkové délky (10,2 km), na kanalizaci bylo vyměněno 1,4 km potrubí, což činí 0,71 procenta celkové délky. Do obnovy vodohospodářských zařízení, vodovodů a kanalizací jsme investovali 115 milionů korun,“ prozrazuje Michal Korabík. Díky pravidelné obnově distribuční sítě společnost dosahuje jedněch z nejnižších ztrát vody v ČR, podíl nefakturované vody činí 9,2 procenta.

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín nadále investuje také do obnovitelných zdrojů, některé její čističky odpadních vod využívají bioplyn jako zdroj technologického tepla či k výrobě elektrické energie. „Naší největší provozovanou investicí byl a stále je projekt Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko Čistá Bečva I a II, jehož cílem bylo komplexně vyřešit výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání s odpadními vodami v povodí horního toku řeky Bečvy a zvýšit tak procento obyvatel napojených na kanalizaci v okrese Vsetín ze stávajících 75 na 95 procent,“ představuje další z dlouhodobých provozovaných investic společnosti Michal Korabík.

Prostředky na financování vlastních projektů dnes ale již z větší části pocházejí z vlastních zdrojů (každoročně společnost na opravy a investice vyčleňuje cca 100 milionů korun), případně na některé čerpá dotace, k nimž má dnes jednodušší přístup.

Rozšiřování sítě odběratelů a nové materiály

Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín v současné době zásobuje vodou pět měst a 41 obcí okresu Vsetín, čtyři obce okresu Přerov a čtyři města a 16 obcí okresu Zlín. Strategií společnosti je dále vyhledávat nové trhy, potenciální odběratele, protože je v regionu stále dost obcí, které si provozují svá vodohospodářská zařízení samy, případně mají nedostatek vody. „Těm se snažíme pomoci, a pokud to lze, napojujeme je na skupinový vodovod Stanovnice,“ prozrazuje Michal Korabík.

Zároveň se chce společnost dále zaměřovat na využívání nových technologií, díky nimž by se stále zlepšovala kvalita vody. „Otočení kohoutku je pro nás většinou samozřejmostí. Málokdo si však uvědomuje, že naplnění sklenice vodou je až na konci procesu začínajícího jejím získáním z přírodního zdroje přes odbornou úpravu až po distribuci k zákazníkovi. Tudíž vývoj vidím v našem oboru v používaných technologiích, lepších a efektivnějších, jako jsou flotace, nanotechnologie, membrány, mikrosíta a podobně,“ uzavírá Michal Korabík, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín.

Sdílejte tento příběh

Twitter
Facebook
Linkedin

Podpora 1992 až 2017