NRB

Rozvoj a růst sociálních podniků nyní bezúročně

S-podnik UB
bezúročný úvěr case study sociální podnik
16.10.2020

Zvýhodněné financování sehrává v rozvoji firem klíčovou roli. Jen málokterý podnik si může dovolit fungovat a růst bez cizích zdrojů. O to složitější situaci mají sociální podniky, které vzhledem k povaze svého byznysu zpravidla představují pro banky větší riziko a tím pádem často na potřebné financování nedosáhnou. Toto tržní selhání eliminuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí pro ně připravila program S-podnik.

Tento produkt je určený pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří zároveň splňují definici sociálního podniku. Jedná se tedy o firmy, jejichž činnost má veřejný prospěch. Často jde o společnost, která hraje důležitou roli v místním rozvoji, vytváří pracovní příležitosti pro osoby s určitým hendikepem. Posláním takového podniku není jen dosahování zisku, který je z větší části použit pro další rozvoj firmy, ale také veřejný prospěch.

Sociální podnikatel může od ČMZRB v rámci programu S-podnik získat bezúročný úvěr, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu, na realizaci projektů investičního i provozního charakteru. V případě, že společnost plánuje investovat do svého dalšího rozvoje, to znamená, že plánuje pořídit stroje, zařízení, technologie, software, licence, nebo nemovitost určenou pro podnikání či ji technicky zhodnotit, může využít bezúročný úvěr od 400 tis. Kč do 25 mil. Kč s dobou splatnosti až 12 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny až na 3 roky. V případě provozního financování ČMZRB nabízí bezúročný úvěr rovněž v rozmezí 400 tis. Kč až 25 mil. Kč (pokud se jedná o podnik s historií do tří let pak do 1 mil. Kč) s dobou splatnosti 2 roky včetně možnosti odkladu splátek jistiny na jeden rok.

V rámci provozních výdajů lze z úvěru uhradit například pořízení materiálu, zásob, drobného majetku, náklady na energie, dodavatelsko-odběratelské faktury apod. Nelze jej využít na úhradu mezd zaměstnanců, nebo na splátky jiných úvěrů či leasingu.

O podporu z programu S-podnik mohou žádat sociální podniky působící v oblastech, jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zemědělství, lesnictví, energetika, doprava, maloobchod a velkoobchod, vzdělávání, sociální péče, IT a další služby. Podpořené projekty mohou být realizované kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Příjem žádostí do programu S-podnik byl zahájen 1. prosince 2019 a poběží až do 30. června 2023.  Na program je v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyčleněno 380 milionů Kč.

PONAP díky S-podniku půjde do vlastního
Vůbec prvním sociálním podnikem, který tuto formu podpory využil, je společnost PONAP z Břeclavi. „Naše společnost působí na trhu již od roku 2007. Jsme chráněnou dílnou, která z 98 % zaměstnává osoby se zdravotním postižením či změněnou pracovní schopností,“ říká Pavel Bravenec, spolumajitel společnosti, která se primárně zaměřuje na kompletaci sanitární techniky, školních a kancelářských potřeb, doplňků stravy, přípravků pro výtahy apod. „Vedle kompletační činnosti se věnujeme ještě obchodní činnosti pro společnost PEMAR, výrobě speciálních lékařských trenažerů a komponentů s tím spojených. Vyvíjíme například tréninkové simulátory pro kardiochirurgii a plicní chirurgii, a to tak, aby byly cenově dostupné a mohl si je dovolit i jakýkoliv student či chirurg, například k trénování operací srdce v domácím prostředí,“ doplňuje Pavel Bravenec.

Společnost PONAP svoji činnost doposud rozvíjela v pronajatých prostorách, které ji ale s rozvojem firmy přestaly velikostně i dispozičně vyhovovat, navíc s sebou nesou i vyšší náklady na energie a logistiku. „Abychom mohli rozšířit kapacitu výroby, optimalizovat výrobní procesy a vytvořit příjemné a odpovídající pracovní zázemí pro naše zaměstnance, rozhodli jsme se, že zainvestujeme do výstavby našich vlastních výrobních, skladovacích a kancelářských prostor,“ říká Pavel Bravenec a dodává: „Nějaké prostředky na výstavbu máme našetřené, nicméně jedná se pouze o část toho, co skutečně potřebujeme. Velmi nás zaujala možnost získat potřebné chybějící zdroje formou bezúročného úvěru od ČMZRB, protože díky němu ušetříme na úrocích a dalších poplatcích, které bývají s běžným úvěrem spojené. Vzhledem k povaze našeho podnikání je pro nás takováto forma pomoci klíčová.“

Nové prostory by mohly být hotové v první půlce rolu 2022. Společnost očekává, že díky nim bude moci navýšit kapacitu výroby, a s tím bude souviset i nutnost vytvoření nových pracovních pozic pro osoby se zdravotním hendikepem. Takže i z tohoto úhlu bude mít rozvoj společnosti PONAP celospolečenský přínos.


Sociální podnik

Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního.

Sociální prospěch:

 • provozování aktivity prospívající společnosti či specifické skupině (znevýhodněných) lidí
 • účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Ekonomický prospěch:

 • případný zisk používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů
 • nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
 • alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech
 • schopnost zvládat ekonomická rizika
 • omezení nakládání s majetkem (tzv. asset lock)
 • vykonávání soustavné ekonomické aktivity
 • trend směrem k placené práci

Environmentální prospěch:

 • přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
 • využívání přednostně místních zdrojů
 • zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
 • spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Sdílejte tento článek

Twitter
Facebook
Linkedin

Podobné články