NRB

Informační povinnost

Výkladový slovník UB

Příjemce podpory je povinen, je–li tak stanoveno ve smlouvě o podpoře, poskytovat informace o plnění podmínek programu a o vývoji svého hospodaření; nezasílání informací se považuje za neplnění podmínek a je postihováno sankcí. Výčet požadovaných údajů a druh sankce v případě neplnění informační povinnosti je uveden v každé smlouvě o podpoře a obchodních podmínkách vztahujících se k jednotlivým formám podpory.