NRB

De minimis

Výkladový slovník UB

Pravidlo pro poskytování veřejné podpory malého rozsahu (podle nařízení Komise č. 1407/2013), které se vztahuje k žadatelům o podporu. Toto pravidlo stanoví, že jednomu podnikateli nesmí být v jakémkoliv tříletém zdaňovacím období (tj. v běžném roce a dvou předchozích letech) poskytnuta celkem podpora vyšší než je částka odpovídající 200 000 EUR (nebo 100 000 EUR v případě podnikání v oboru silniční dopravy). Pro přepočet měn Kč/EUR se použije kurz Evropské centrální banky platný pro den, kdy byla podpora poskytnuta (kurz Evropské centrální banky podle Official Journal). Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře, nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci. Pokud je uplatnění tohoto pravidla podmínkou pro poskytnutí požadované podpory, je to výslovně uvedeno v textu příslušného programu.

Bližší informace o podpoře de minimis najdete v části "Další informace pro podnikatele - Veřejná podpora - Podpora de minimis".