NRB

Účetní doklad

Výkladový slovník UB

Originální písemnost, příp. úředně ověřená kopie, objektivně prokazující účtované skutečnosti. Uznatelný účetní doklad musí splňovat náležitosti podle § 11 zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), tj. obsahovat tyto základní údaje: označení účetního dokladu (např. faktura, daňový doklad, výpis z účtu aj.), přesný popis obsahu účetního případu účtovanou peněžní částku, resp. údaj o množství a ceně, vyhotovení účetního dokladu, datum uskutečnění účetního případu (pokud se liší od data vyhotovení dokladu), vlastnoruční podpis (nebo elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu, příp. obdobný průkazný účetní záznam v platné technické formě).