NRB

Jeden podnikatel (také Propojený podnik)

Výkladový slovník UB

Jedním podnikatelem se rozumí příjemce podpory a všichni další podnikatelé, kteří jsou s ním přímo a nepřímo spojeni. Za spojené se považují veškeré subjekty (podnikatelé), které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů uvedených pod číslem 1. až 4.: 

  1. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; 
  2.  jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; 
  3. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
  4.  jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod číslem 1. až 4. prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jednoho podnikatele.
Podrobné informace o této problematice najdete v příručce Jeden podnik.