NRB

Velký investiční projekt

Výkladový slovník UB

Projekt, kterému má být poskytnuta podpora, pokud výše jeho způsobilých výdajů a výše způsobilých výdajů dalších podpořených projektů příjemce podpory a s ním spojených podnikatelů na území kraje v období tří let před datem podání žádosti o podporu přesahuje korunový ekvivalent částky 50 mil. EUR. Výše způsobilých výdajů podpořených projektů se stanovuje v cenách a kursu pro přepočet EUR/CZK platných k datu poskytnutí podpory.
 Za podnikatele spojené s příjemcem podpory se považují podnikatelé registrovaní na území ČR i mimo něj, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících vztahů: 

  1.  jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu; 
  2.  jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu; 
  3. jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
  4.  jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
    Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod číslem 1. až 4. prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. Do výčtu podnikatelů propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci („registr osob“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.